ISafeSerializationData.CompleteDeserialization(Object) Metoda

Definice

Tato metoda je volána, když je instance deserializována.This method is called when the instance is deserialized.

public:
 void CompleteDeserialization(System::Object ^ deserialized);
public void CompleteDeserialization (object deserialized);
abstract member CompleteDeserialization : obj -> unit
Public Sub CompleteDeserialization (deserialized As Object)

Parametry

deserialized
Object

Objekt, který obsahuje stav instance.An object that contains the state of the instance.

Příklady

Následující příklad obnoví stav výjimky po deserializaci.The following example restores the state of the exception after being deserialized.

// This method is called when deserialization of the
// exception is complete.
void ISafeSerializationData.CompleteDeserialization
  (object obj)
{
  // Since the exception simply contains an instance of
  // the exception state object, we can repopulate it
  // here by just setting its instance field to be equal
  // to this deserialized state instance.
  NewException exception = obj as NewException;
  exception.m_state = this;
}
' This method is called when deserialization of the 
' exception is complete.
Sub CompleteDeserialization(ByVal obj As Object) _
  Implements ISafeSerializationData.CompleteDeserialization

  ' Since the exception simply contains an instance 
  ' of the exception state object, we can repopulate it 
  ' here by just setting its instance field
  ' to be equal to this deserialized state instance.
  Dim exception As NewException = _
    CType(obj, NewException)
  exception.m_state = Me
End Sub

Poznámky

Stavový objekt je uložen v privátní proměnné definované v implementaci ISafeSerializationData třídy.The state object is stored in a private variable defined in the implementation of the ISafeSerializationData class.

Platí pro