KnownTypeAttribute Třída

Definice

Určuje typy, které by měly být rozpoznány DataContractSerializer Při serializaci nebo deserializaci daného typu.Specifies types that should be recognized by the DataContractSerializer when serializing or deserializing a given type.

public ref class KnownTypeAttribute sealed : Attribute
public sealed class KnownTypeAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=true)]
public sealed class KnownTypeAttribute : Attribute
type KnownTypeAttribute = class
  inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=true)>]
type KnownTypeAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class KnownTypeAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
KnownTypeAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje typ s názvem Person a typ s názvem IDInformation , který by měl být rozpoznán při serializaci nebo deserializaci Person typu.The following example shows a type named Person and a type named IDInformation that should be recognized when serializing or deserializing the Person type.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization;

namespace KnownTypeAttributeExample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        Serialize("KnownTypeAttributeExample.xml");
        Deserialize("KnownTypeAttributeExample.xml");
        // Run this twice. The second time, comment out the
        // Serialize call and comment out the
        // KnownTypeAttribute on the Person class. The
        // deserialization will then fail.
      }
      catch (SerializationException exc)
      {
        Console.WriteLine("{0}: {1}", exc.Message,
          exc.StackTrace);
      }
      finally
      {
        Console.WriteLine("Press Enter to exit...");
        Console.ReadLine();
      }
    }

    public static void Serialize(string path)
    {
      Person p = new Person();
      p.Miscellaneous.Add(DateTime.Now, "Hello");
      p.Miscellaneous.Add(DateTime.Now.AddSeconds(1), "World");
      IDInformation w = new IDInformation();
      w.ID = "1111 00000";
      p.Miscellaneous.Add(DateTime.Now.AddSeconds(2), w);
      DataContractSerializer ser =
        new DataContractSerializer(typeof(Person));
      FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Create);
      using (fs)
      {
        ser.WriteObject(fs, p);
      }
    }

    public static void Deserialize(string path)
    {
      DataContractSerializer ser =
        new DataContractSerializer(typeof(Person));
      FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Open);
      using (fs)
      {
        Person p2 = (Person)ser.ReadObject(fs);
        Console.WriteLine("Count {0}", p2.Miscellaneous.Count);
        foreach (DictionaryEntry de in p2.Miscellaneous)
        {
          Console.WriteLine("Key {0} Value: {1}", de.Key,
          de.Value);
          if (de.Value.GetType() == typeof(IDInformation))
          {
            IDInformation www = (IDInformation)de.Value;
            Console.WriteLine(
            "\t Found ID Information. ID: {0} \n", www.ID);
          }
        }
      }
    }

    // Apply the KnownTypeAttribute to the class that
    // includes a member that returns a Hashtable.
    [KnownType(typeof(IDInformation))]
    [DataContract]
    public class Person : IExtensibleDataObject
    {
      private ExtensionDataObject ExtensionDataObjectValue;

      public ExtensionDataObject ExtensionData
      {
        get { return ExtensionDataObjectValue; }
        set { ExtensionDataObjectValue = value; }
      }

      private Hashtable MiscellaneousValue = new Hashtable();
      [DataMember]
      public Hashtable Miscellaneous
      {
        get { return MiscellaneousValue; }
        set { MiscellaneousValue = value; }
      }
    }

    [DataContract]
    public class IDInformation : IExtensibleDataObject
    {
      private ExtensionDataObject ExtensionDataValue;
      public ExtensionDataObject ExtensionData
      {
        get { return ExtensionDataValue; }
        set { ExtensionDataValue = value; }
      }

      [DataMember]
      public string ID;
    }
  }
}
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Collections
Imports System.Text
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Xml

Class Program

  Shared Sub Main(ByVal args() As String)
    Try
      Serialize("KnownTypeAttributeExample.xml")
      Deserialize("KnownTypeAttributeExample.xml")
      ' Run this twice. The second time, comment out the
      ' Serialize call and comment out the 
      ' KnownTypeAttribute on the Person class. The
      ' deserialization will then fail.
    Catch exc As SerializationException
      Console.WriteLine("{0}: {1}", exc.Message, exc.StackTrace)
    Finally
      Console.WriteLine("Press Enter to exit...")
      Console.ReadLine()
    End Try

  End Sub


  Public Shared Sub Serialize(ByVal path As String)
    Dim p As New Person()
    p.Miscellaneous.Add(DateTime.Now, "Hello")
    p.Miscellaneous.Add(DateTime.Now.AddSeconds(1), "World")
    Dim w As New IDInformation()
    w.ID = "1111 00000"
    p.Miscellaneous.Add(DateTime.Now.AddSeconds(2), w)
    Dim ser As New DataContractserializer(GetType(Person))
    Using fs As New FileStream(path, FileMode.OpenOrCreate)
      ser.WriteObject(fs, p)
    End Using
  End Sub

  Public Shared Sub Deserialize(ByVal path As String)
    Dim ser As New DataContractserializer(GetType(Person))
    Using fs As New FileStream(path, FileMode.OpenOrCreate)
      Dim p2 As Person = ser.ReadObject(fs)
      Console.WriteLine("Count {0}", p2.Miscellaneous.Count)
      For Each de As DictionaryEntry In p2.Miscellaneous
        Console.WriteLine("Key {0} Value: {1}", de.Key, _
        de.Value)
        If TypeOf (de.Value) Is IDInformation Then
          Dim www As IDInformation = de.Value
          Console.WriteLine( _
          "Found ID Information. ID: {0}", www.ID)
        End If
      Next
    End Using
  End Sub

  ' Apply the KnownTypeAttribute to the class that 
  ' includes a member that returns a Hashtable.
  <System.Runtime.Serialization.KnownType(GetType(IDInformation))> _
  <DataContract()> _
  Public Class Person
    Implements IExtensibleDataObject
    Private MiscellaneousValue As New Hashtable()
    Private ExtensionDataObjectValue As ExtensionDataObject

    Public Property ExtensionData() As ExtensionDataObject _
      Implements IExtensibleDataObject.ExtensionData
      Get
        Return ExtensionDataObjectValue
      End Get
      Set(ByVal value As ExtensionDataObject)
        ExtensionDataObjectValue = value
      End Set
    End Property

    <DataMember()> _
    Public Property Miscellaneous() As Hashtable
      Get
        Return MiscellaneousValue
      End Get
      Set(ByVal value As Hashtable)
        MiscellaneousValue = value
      End Set
    End Property
  End Class

  <DataContract()> _
  Public Class IDInformation
    Implements IExtensibleDataObject

    Private ExtensionDataObjectValue As ExtensionDataObject

    Public Property ExtensionData() As ExtensionDataObject _
      Implements IExtensibleDataObject.ExtensionData
      Get
        Return ExtensionDataObjectValue
      End Get

      Set(ByVal value As ExtensionDataObject)
        ExtensionDataObjectValue = value
      End Set
    End Property

    <DataMember()> _
    Public ID As String
  End Class
End Class

Poznámky

Použijte KnownTypeAttribute atribut pro typ k označení DataContractSerializer typů, které by měly být rozpoznány při serializaci nebo deserializaci instance typu, na který je atribut použit.Apply the KnownTypeAttribute attribute to a type to indicate to the DataContractSerializer types that should be recognized when serializing or deserializing an instance of the type to which the attribute is applied. Tento atribut může být také rozpoznán jinými serializátory, které rozumí kontrakty dat.This attribute could also be recognized by other serializers that understand data contracts.

Poznámka

Ve vašem kódu můžete KnownType místo delší použít slovo KnownTypeAttribute .In your code, you can use the word KnownType instead of the longer KnownTypeAttribute.

Můžete buď použít právě jednu KnownTypeAttribute instanci se MethodName sadou vlastností, nebo jednu nebo více KnownTypeAttribute instancí se Type sadou vlastností.You can either apply exactly one KnownTypeAttribute instance with the MethodName property set, or one or more KnownTypeAttribute instances with the Type property set.

Konstruktory

KnownTypeAttribute(String)

Inicializuje novou instanci KnownTypeAttribute třídy s názvem metody, která vrací IEnumerable známé typy.Initializes a new instance of the KnownTypeAttribute class with the name of a method that returns an IEnumerable of known types.

KnownTypeAttribute(Type)

Inicializuje novou instanci KnownTypeAttribute třídy se zadaným typem.Initializes a new instance of the KnownTypeAttribute class with the specified type.

Vlastnosti

MethodName

Získá název metody, která vrátí seznam typů, které se mají rozpoznat během serializace nebo deserializace.Gets the name of a method that will return a list of types that should be recognized during serialization or deserialization.

Type

Získá typ, který by měl být rozpoznán během serializace nebo deserializace pomocí DataContractSerializer .Gets the type that should be recognized during serialization or deserialization by the DataContractSerializer.

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také