SerializationInfo.GetValue(String, Type) Metoda

Definice

Načte hodnotu z SerializationInfo úložiště.

public:
 System::Object ^ GetValue(System::String ^ name, Type ^ type);
public object? GetValue (string name, Type type);
public object GetValue (string name, Type type);
member this.GetValue : string * Type -> obj
Public Function GetValue (name As String, type As Type) As Object

Parametry

name
String

Název přidružený k hodnotě, kterou chcete načíst.

type
Type

Hodnota Type , která se má načíst. Pokud uloženou hodnotu nelze převést na tento typ, systém vyvolá InvalidCastExceptionchybu .

Návraty

Object

Objekt zadaného Type přidruženého k name.

Výjimky

name nebo type je null.

Hodnotu přidruženou name nelze převést na type.

Prvek se zadaným názvem se v aktuální instanci nenalezl.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje použití GetValue metody:

// A serializable LinkedList example. For the full LinkedList implementation
// see the Serialization sample.
[Serializable]
ref class LinkedList: public ISerializable
{
private:
  Node^ m_head;
  Node^ m_tail;

  // Serializes the object.
public:
  virtual void GetObjectData( SerializationInfo^ info, StreamingContext /*context*/ )
  {
   // Stores the m_head and m_tail references in the SerializationInfo info.
   info->AddValue( "head", m_head, m_head->GetType() );
   info->AddValue( "tail", m_tail, m_tail->GetType() );
  }

  // Constructor that is called automatically during deserialization.
private:
  // Reconstructs the object from the information in SerializationInfo info
  LinkedList( SerializationInfo^ info, StreamingContext /*context*/ )
  {
   Node^ temp = gcnew Node( 0 );
   // Retrieves the values of Type temp.GetType() from SerializationInfo info
   m_head = dynamic_cast<Node^>(info->GetValue( "head", temp->GetType() ));
   m_tail = dynamic_cast<Node^>(info->GetValue( "tail", temp->GetType() ));
  }
};
// A serializable LinkedList example. For the full LinkedList implementation
// see the Serialization sample.
[Serializable()]
class LinkedList: ISerializable {

  public static void Main() {}

  Node m_head = null;
  Node m_tail = null;

  // Serializes the object.
  public void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context){
   // Stores the m_head and m_tail references in the SerializationInfo info.
   info.AddValue("head", m_head, m_head.GetType());
   info.AddValue("tail", m_tail, m_tail.GetType());
  }

  // Constructor that is called automatically during deserialization.
  // Reconstructs the object from the information in SerializationInfo info
  private LinkedList(SerializationInfo info, StreamingContext context)
  {
   Node temp = new Node(0);
   // Retrieves the values of Type temp.GetType() from SerializationInfo info
   m_head = (Node)info.GetValue("head", temp.GetType());
   m_tail = (Node)info.GetValue("tail", temp.GetType());
  }
}
' A serializable LinkedList example. For the full LinkedList implementation
' see the Serialization sample.
<Serializable()> Class LinkedList
  Implements ISerializable

  Public Shared Sub Main()
  End Sub

  Private m_head As Node = Nothing
  Private m_tail As Node = Nothing  
  
  ' Serializes the object.
  Public Sub GetObjectData(info As SerializationInfo, _
  context As StreamingContext) Implements ISerializable.GetObjectData
  
    ' Stores the m_head and m_tail references in the SerializationInfo info.
    info.AddValue("head", m_head, m_head.GetType())
    info.AddValue("tail", m_tail, m_tail.GetType())
  End Sub
  
  
  ' Constructor that is called automatically during deserialization.
  ' Reconstructs the object from the information in SerializationInfo info.
  Private Sub New(info As SerializationInfo, context As StreamingContext)
    Dim temp As New Node(0)
    ' Retrieves the values of Type temp.GetType() from SerializationInfo info.
    m_head = CType(info.GetValue("head", temp.GetType()), Node)
    m_tail = CType(info.GetValue("tail", temp.GetType()), Node)
  End Sub
End Class

Poznámky

Pokud jsou data uložená v SerializationInfo typu požadovaného typu (nebo jedné z odvozených tříd), vrátí se tato hodnota přímo. V opačném případě je volána k IFormatterConverter.Convert převodu na příslušný typ.

Hodnotu vrácenou metodou GetValue lze vždy bezpečně přetypovat na typ zadaný v parametru type .

Platí pro