RuntimeTypeHandle.GetHashCode Metoda

Definice

Vrátí kód hodnoty hash aktuální instance.Returns the hash code for the current instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Kód hash v podobě 32bitového čísla se znaménkem.A 32-bit signed integer hash code.

Platí pro