SByte.Equals Metoda

Definice

Vrátí hodnotu označující, zda je tato instance rovna zadanému objektu nebo SByte.

Přetížení

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.

Equals(SByte)

Vrátí hodnotu označující, zda je tato instance rovna zadané SByte hodnotě.

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
public override bool Equals (object? obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Objekt k porovnání s touto instancí.

Návraty

Boolean

true je-li obj instance této instance SByte a rovná se hodnotě této instance; v opačném případě false.

Viz také

Platí pro

Equals(SByte)

Vrátí hodnotu označující, zda je tato instance rovna zadané SByte hodnotě.

public:
 virtual bool Equals(System::SByte obj);
public bool Equals (sbyte obj);
override this.Equals : sbyte -> bool
Public Function Equals (obj As SByte) As Boolean

Parametry

obj
SByte

Hodnota SByte , která se má porovnat s touto instancí.

Návraty

Boolean

true má-li obj stejnou hodnotu jako tato instance; falsev opačném případě .

Implementuje

Poznámky

Tato metoda implementuje System.IEquatable<T> rozhraní a provádí mírně lépe, než Equals protože nemusí převést obj parametr na objekt.

Platí pro