SByte.Equals Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu nebo SByte.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object or SByte.

Přetížení

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

Equals(SByte)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadané hodnotě SByte.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified SByte value.

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Objekt k porovnání s touto instancí.An object to compare with this instance.

Návraty

true, je-li obj instancí SByte a rovná se hodnotě této instance; v opačném případě false.true if obj is an instance of SByte and equals the value of this instance; otherwise, false.

Viz také

Equals(SByte)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadané hodnotě SByte.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified SByte value.

public:
 virtual bool Equals(System::SByte obj);
public bool Equals (sbyte obj);
override this.Equals : sbyte -> bool
Public Function Equals (obj As SByte) As Boolean

Parametry

obj
SByte

Hodnota SByte, která se má porovnat s touto instancíAn SByte value to compare to this instance.

Návraty

true, pokud má obj stejnou hodnotu jako tato instance; v opačném případě false.true if obj has the same value as this instance; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda implementuje rozhraní System.IEquatable<T> a provádí mírně lepší než Equals, protože není nutné převést parametr obj na objekt.This method implements the System.IEquatable<T> interface, and performs slightly better than Equals because it does not have to convert the obj parameter to an object.

Platí pro