SByte.MinValue Pole

Definice

Představuje nejmenší možnou hodnotu SByte .Represents the smallest possible value of SByte. Toto pole je konstantní.This field is constant.

public: System::SByte MinValue = -128;
public const sbyte MinValue = -128;
val mutable MinValue : sbyte
Public Const MinValue As SByte = -128

Hodnota pole

SByte

Příklady

Následující příklad používá MinValue MaxValue pole a k ověření, že Int64 hodnota spadá do rozsahu SByte typu před tím, než provede převod typu.The following example uses the MinValue and MaxValue fields to verify that an Int64 value is within the range of the SByte type before it performs a type conversion. Toto ověření zabrání OverflowException v době běhu.This verification prevents an OverflowException at run time.

long longValue = -130;
sbyte byteValue; 

if (longValue <= sbyte.MaxValue && 
  longValue >= sbyte.MinValue)
{  
  byteValue = (sbyte) longValue;
  Console.WriteLine("Converted long integer value to {0}.", byteValue);
}  
else
{
  sbyte rangeLimit;
  string relationship;
  
  if (longValue > sbyte.MaxValue)
  {
   rangeLimit = sbyte.MaxValue;
   relationship = "greater";
  }  
  else
  {
   rangeLimit = sbyte.MinValue;
   relationship = "less";
  }    

  Console.WriteLine("Conversion failure: {0:n0} is {1} than {2}.", 
           longValue, 
           relationship, 
           rangeLimit);
}    
Dim longValue As Long = -130
Dim byteValue As SByte 

If longValue <= SByte.MaxValue AndAlso _
  longValue >= SByte.MinValue Then
  byteValue = CSByte(longValue)
  Console.WriteLine("Converted long integer value to {0}.", byteValue)
Else
  Dim rangeLimit As SByte
  Dim relationship As String
  
  If longValue > SByte.MaxValue Then
   rangeLimit = SByte.MaxValue
   relationship = "greater"
  Else
   rangeLimit = SByte.MinValue
   relationship = "less"
  End If    

  Console.WriteLine("Conversion failure: {0:n0} is {1} than {2}.", _ 
           longValue, _
           relationship, _
           rangeLimit)
End If    

Poznámky

Hodnota této konstanty je-128; To znamená hexadecimální číslo 0x80.The value of this constant is -128; that is, hexadecimal 0x80.

Platí pro

Viz také