SByte.IConvertible.ToChar(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToChar(IFormatProvider).For a description of this member, see ToChar(IFormatProvider).

 virtual char System.IConvertible.ToChar(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToChar;
char IConvertible.ToChar (IFormatProvider provider);
Function ToChar (provider As IFormatProvider) As Char Implements IConvertible.ToChar

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Hodnota aktuální instance převedená na Char.The value of the current instance, converted to a Char.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že je instance SByte přetypování na rozhraní IConvertible.It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToChar(SByte).The recommended alternative is to call the Convert.ToChar(SByte) method.

Platí pro