SByte.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToDouble(IFormatProvider).For a description of this member, see ToDouble(IFormatProvider).

 virtual double System.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDouble;
double IConvertible.ToDouble (IFormatProvider provider);
Function ToDouble (provider As IFormatProvider) As Double Implements IConvertible.ToDouble

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Hodnota aktuální instance převedená na Double.The value of the current instance, converted to a Double.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance SByte přetypována na rozhraní IConvertible.It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToDouble(SByte).The recommended alternative is to call the Convert.ToDouble(SByte) method.

Platí pro