SByte.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToSByte(IFormatProvider).For a description of this member, see ToSByte(IFormatProvider).

 virtual System::SByte System.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSByte;
sbyte IConvertible.ToSByte (IFormatProvider provider);
Function ToSByte (provider As IFormatProvider) As SByte Implements IConvertible.ToSByte

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Hodnota aktuální instance beze změny.The value of the current instance, unchanged.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že je instance SByte přetypování na rozhraní IConvertible.It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface.

Platí pro