SByte.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToType(Type, IFormatProvider).For a description of this member, see ToType(Type, IFormatProvider).

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);

Parametry

type
Type

Type, na kterou má být převedena hodnota SByte.The Type to which to convert this SByte value.

provider
IFormatProvider

IFormatProvider implementace, která poskytuje informace o formátu vrácené hodnoty.A IFormatProvider implementation that provides information about the format of the returned value.

Návraty

Hodnota aktuální instance převedená na objekt typu type.The value of the current instance, converted to an object of type type.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že je instance SByte přetypování na rozhraní IConvertible.It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je volání metody static (Shared in Visual Basic) Convert.ChangeType.The recommended alternative is to call the static (Shared in Visual Basic) Convert.ChangeType method.

Platí pro