SByte.ToString Metoda

Definice

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation.

Přetížení

ToString(IFormatProvider)

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření pomocí určených informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified culture-specific format information.

ToString(String, IFormatProvider)

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření pomocí určeného formátu a informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified format and culture-specific format information.

ToString(String)

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření pomocí určeného formátu.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation, using the specified format.

ToString()

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation.

ToString(IFormatProvider)

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření pomocí určených informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified culture-specific format information.

public:
 virtual System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
public string ToString (IFormatProvider? provider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametry

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

String

Řetězcové vyjádření hodnoty této instance, jak Určuje provider .The string representation of the value of this instance, as specified by provider.

Implementuje

Příklady

Následující příklad definuje vlastní NumberFormatInfo objekt a přiřadí jeho vlastnosti znak "~" NegativeSign .The following example defines a custom NumberFormatInfo object and assigns the "~" character to its NegativeSign property. Příklad následně používá tento vlastní objekt a také NumberFormatInfo objekt neutrální jazykové verze pro formátování řady SByte hodnot.The example then uses this custom object as well as the NumberFormatInfo object of the invariant culture to format a series of SByte values.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Define a custom NumberFormatInfo object with "~" as its negative sign.
   NumberFormatInfo nfi = new NumberFormatInfo();
   nfi.NegativeSign = "~";
   
   // Initialize an array of SByte values.
   sbyte[] bytes = { -122, 17, 124 };

   // Display the formatted result using the custom provider.
   Console.WriteLine("Using the custom NumberFormatInfo object:");
   foreach (sbyte value in bytes)
     Console.WriteLine(value.ToString(nfi));

   Console.WriteLine();
     
   // Display the formatted result using the invariant culture.
   Console.WriteLine("Using the invariant culture:");
   foreach (sbyte value in bytes)
     Console.WriteLine(value.ToString(NumberFormatInfo.InvariantInfo));
  }
}
// The example displays the following output:
//    Using the custom NumberFormatInfo object:
//    ~122
//    17
//    124
//    
//    Using the invariant culture:
//    -122
//    17
//    124
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   ' Define a custom NumberFormatInfo object with "~" as its negative sign.
   Dim nfi As New NumberFormatInfo()
   nfi.NegativeSign = "~"
   
   ' Initialize an array of SByte values.
   Dim bytes() As SByte = { -122, 17, 124 }

   ' Display the formatted result using the custom provider.
   Console.WriteLine("Using the custom NumberFormatInfo object:")
   For Each value As SByte In bytes
     Console.WriteLine(value.ToString(nfi))
   Next
   Console.WriteLine()
     
   ' Display the formatted result using the invariant culture.
   Console.WriteLine("Using the invariant culture:")
   For Each value As SByte In bytes
     Console.WriteLine(value.ToString(NumberFormatInfo.InvariantInfo))
   Next  
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Using the custom NumberFormatInfo object:
'    ~122
'    17
'    124
'    
'    Using the invariant culture:
'    -122
'    17
'    124

Poznámky

ToString(IFormatProvider)Metoda formátuje SByte hodnotu ve výchozím formátu ("G" nebo "Obecné") pro zadanou jazykovou verzi.The ToString(IFormatProvider) method formats an SByte value in the default ("G", or general) format of a specified culture. Pokud chcete zadat jiný formát nebo aktuální jazykovou verzi, použijte další přetížení ToString metody, jak je znázorněno níže:If you want to specify a different format or the current culture, use the other overloads of the ToString method, as follows:

Použití formátuTo use format Pro jazykovou verziFor culture Použití přetíženíUse the overload
Výchozí formát ("G")Default ("G") format Výchozí (aktuální) Jazyková verzeDefault (current) culture ToString()
Konkrétní formátA specific format Výchozí (aktuální) Jazyková verzeDefault (current) culture ToString(String)
Konkrétní formátA specific format Konkrétní jazyková verzeA specific culture ToString(String, IFormatProvider)

providerParametr je IFormatProvider implementace.The provider parameter is an IFormatProvider implementation. Jeho GetFormat Metoda vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace specifické jazykové verze o formátu řetězce vráceného touto metodou.Its GetFormat method returns a NumberFormatInfo object that provides culture-specific information about the format of the string returned by this method. Pokud provider je null , SByte hodnota je formátována pomocí NumberFormatInfo objektu aktuální jazykové verze.If provider is null, the SByte value is formatted using the NumberFormatInfo object of the current culture. Jediná vlastnost NumberFormatInfo objektu, která řídí řetězcovou reprezentaci SByte hodnoty pomocí obecného specifikátoru formátu je NumberFormatInfo.NegativeSign , který definuje znak, který představuje záporné znaménko.The only property of the NumberFormatInfo object that controls the string representation of the SByte value using the general format specifier is NumberFormatInfo.NegativeSign, which defines the character that represents the negative sign.

providerParametr může být jeden z následujících:The provider parameter can be one of the following:

Platí pro

ToString(String, IFormatProvider)

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření pomocí určeného formátu a informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified format and culture-specific format information.

public:
 virtual System::String ^ ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (string format, IFormatProvider provider);
public string ToString (string? format, IFormatProvider? provider);
override this.ToString : string * IFormatProvider -> string
Public Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String

Parametry

format
String

Standardní nebo vlastní řetězec číselného formátu.A standard or custom numeric format string.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

String

Řetězcové vyjádření hodnoty této instance, jak je uvedeno v poli format a provider .The string representation of the value of this instance as specified by format and provider.

Implementuje

Výjimky

Formát format je neplatný.format is invalid.

Příklady

Následující příklad zobrazuje kladné i záporné SByte hodnoty pomocí specifikátoru standardního číselného formátu a množství specifických CultureInfo objektů.The following example displays both a positive and a negative SByte value using the standard numeric format specifiers and a number of specific CultureInfo objects.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Define cultures whose formatting conventions are to be used.
   CultureInfo[] cultures = { CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US"), 
                 CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-FR"), 
                 CultureInfo.CreateSpecificCulture("es-ES") };
   sbyte positiveNumber = 119;
   sbyte negativeNumber = -45;
   string[] specifiers = {"G", "C", "D4", "E2", "F", "N", "P", "X2"}; 
   
   foreach (string specifier in specifiers)
   {
     foreach (CultureInfo culture in cultures)
      Console.WriteLine("{0,2} format using {1} culture: {2, 16} {3, 16}", 
               specifier, culture.Name, 
               positiveNumber.ToString(specifier, culture), 
               negativeNumber.ToString(specifier, culture));
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//   G format using en-US culture:       119       -45
//   G format using fr-FR culture:       119       -45
//   G format using es-ES culture:       119       -45
//  
//   C format using en-US culture:     $119.00     ($45.00)
//   C format using fr-FR culture:     119,00 €     -45,00 €
//   C format using es-ES culture:     119,00 €     -45,00 €
//  
//  D4 format using en-US culture:       0119      -0045
//  D4 format using fr-FR culture:       0119      -0045
//  D4 format using es-ES culture:       0119      -0045
//  
//  E2 format using en-US culture:    1.19E+002    -4.50E+001
//  E2 format using fr-FR culture:    1,19E+002    -4,50E+001
//  E2 format using es-ES culture:    1,19E+002    -4,50E+001
//  
//   F format using en-US culture:      119.00      -45.00
//   F format using fr-FR culture:      119,00      -45,00
//   F format using es-ES culture:      119,00      -45,00
//  
//   N format using en-US culture:      119.00      -45.00
//   N format using fr-FR culture:      119,00      -45,00
//   N format using es-ES culture:      119,00      -45,00
//  
//   P format using en-US culture:   11,900.00 %   -4,500.00 %
//   P format using fr-FR culture:   11 900,00 %   -4 500,00 %
//   P format using es-ES culture:   11.900,00 %   -4.500,00 %
//  
//  X2 format using en-US culture:        77        D3
//  X2 format using fr-FR culture:        77        D3
//  X2 format using es-ES culture:        77        D3
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   ' Define cultures whose formatting conventions are to be used.
   Dim cultures() As CultureInfo = {CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US"), _
                    CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-FR"), _
                    CultureInfo.CreateSpecificCulture("es-ES") }
   Dim positiveNumber As SByte = 119
   Dim negativeNumber As SByte = -45
   Dim specifiers() As String = {"G", "C", "D4", "E2", "F", "N", "P", "X2"} 
   
   For Each specifier As String In specifiers
     For Each culture As CultureInfo In Cultures
      Console.WriteLine("{0,2} format using {1} culture: {2, 16} {3, 16}", _ 
               specifier, culture.Name, _
               positiveNumber.ToString(specifier, culture), _
               negativeNumber.ToString(specifier, culture))

     Next
     Console.WriteLine()
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   G format using en-US culture:       119       -45
'   G format using fr-FR culture:       119       -45
'   G format using es-ES culture:       119       -45
'  
'   C format using en-US culture:     $119.00     ($45.00)
'   C format using fr-FR culture:     119,00 €     -45,00 €
'   C format using es-ES culture:     119,00 €     -45,00 €
'  
'  D4 format using en-US culture:       0119      -0045
'  D4 format using fr-FR culture:       0119      -0045
'  D4 format using es-ES culture:       0119      -0045
'  
'  E2 format using en-US culture:    1.19E+002    -4.50E+001
'  E2 format using fr-FR culture:    1,19E+002    -4,50E+001
'  E2 format using es-ES culture:    1,19E+002    -4,50E+001
'  
'   F format using en-US culture:      119.00      -45.00
'   F format using fr-FR culture:      119,00      -45,00
'   F format using es-ES culture:      119,00      -45,00
'  
'   N format using en-US culture:      119.00      -45.00
'   N format using fr-FR culture:      119,00      -45,00
'   N format using es-ES culture:      119,00      -45,00
'  
'   P format using en-US culture:   11,900.00 %   -4,500.00 %
'   P format using fr-FR culture:   11 900,00 %   -4 500,00 %
'   P format using es-ES culture:   11.900,00 %   -4.500,00 %
'  
'  X2 format using en-US culture:        77        D3
'  X2 format using fr-FR culture:        77        D3
'  X2 format using es-ES culture:        77        D3

Poznámky

ToString(String, IFormatProvider)Metoda formátuje SByte hodnotu v zadaném formátu zadané jazykové verze.The ToString(String, IFormatProvider) method formats an SByte value in a specified format of a specified culture. Pokud chcete použít výchozí formát nebo nastavení jazykové verze, použijte další přetížení ToString metody, jak je znázorněno níže:If you want to use default format or culture settings, use the other overloads of the ToString method, as follows:

Použití formátuTo use format Pro jazykovou verziFor culture Použití přetíženíUse the overload
Výchozí formát ("G")Default ("G") format Výchozí (aktuální) Jazyková verzeDefault (current) culture ToString()
Výchozí formát ("G")Default ("G") format Konkrétní jazyková verzeA specific culture ToString(IFormatProvider)
Konkrétní formátA specific format Výchozí (aktuální) Jazyková verzeDefault (current) culture ToString(String)

formatParametr může být libovolný platný standardní specifikátor číselného formátu nebo libovolná kombinace specifikátorů vlastního číselného formátu.The format parameter can be any valid standard numeric format specifier, or any combination of custom numeric format specifiers. Pokud format je rovno String.Empty nebo je null , návratová hodnota aktuálního SByte objektu je formátována pomocí obecného specifikátoru formátu ("G").If format is equal to String.Empty or is null, the return value of the current SByte object is formatted with the general format specifier ("G"). Pokud format je jakákoli jiná hodnota, vyvolá metoda FormatException .If format is any other value, the method throws a FormatException.

Rozhraní .NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

providerParametr je IFormatProvider implementace.The provider parameter is an IFormatProvider implementation. Jeho GetFormat Metoda vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace specifické jazykové verze o formátu řetězce vráceného touto metodou.Its GetFormat method returns a NumberFormatInfo object that provides culture-specific information about the format of the string returned by this method. Při ToString(String, IFormatProvider) vyvolání metody volá provider IFormatProvider.GetFormat metodu parametru a předá jí Type objekt, který představuje NumberFormatInfo typ.When the ToString(String, IFormatProvider) method is invoked, it calls the provider parameter's IFormatProvider.GetFormat method and passes it a Type object that represents the NumberFormatInfo type. GetFormatMetoda pak vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace pro formátování value parametru, například symbol záporného znaménka, symbol oddělovače skupiny nebo symbol desetinné čárky.The GetFormat method then returns the NumberFormatInfo object that provides information for formatting the value parameter, such as the negative sign symbol, the group separator symbol, or the decimal point symbol. Existují tři způsoby, jak použít provider parametr k poskytnutí informací o formátování do ToString(String, IFormatProvider) metody:There are three ways to use the provider parameter to supply formatting information to the ToString(String, IFormatProvider) method:

 • Můžete předat CultureInfo objekt, který představuje jazykovou verzi poskytující informace o formátování.You can pass a CultureInfo object that represents the culture that supplies formatting information. Jeho GetFormat Metoda vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace o formátování čísel pro tuto jazykovou verzi.Its GetFormat method returns the NumberFormatInfo object that provides numeric formatting information for that culture.

 • Můžete předat skutečný NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace o formátování čísel.You can pass the actual NumberFormatInfo object that provides numeric formatting information. (Implementace GetFormat jenom vrátí sám sebe.)(Its implementation of GetFormat just returns itself.)

 • Můžete předat vlastní objekt, který implementuje IFormatProvider .You can pass a custom object that implements IFormatProvider. Jeho GetFormat Metoda vytvoří instanci a vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace o formátování.Its GetFormat method instantiates and returns the NumberFormatInfo object that provides formatting information.

Pokud provider je null , formátování vráceného řetězce je založeno na NumberFormatInfo objektu aktuální jazykové verze.If provider is null, the formatting of the returned string is based on the NumberFormatInfo object of the current culture.

Platí pro

ToString(String)

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření pomocí určeného formátu.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation, using the specified format.

public:
 System::String ^ ToString(System::String ^ format);
public string ToString (string format);
public string ToString (string? format);
override this.ToString : string -> string
Public Function ToString (format As String) As String

Parametry

format
String

Standardní nebo vlastní řetězec číselného formátu.A standard or custom numeric format string.

Návraty

String

Řetězcové vyjádření hodnoty této instance, jak Určuje format .The string representation of the value of this instance as specified by format.

Výjimky

Formát format je neplatný.format is invalid.

Příklady

Následující příklad inicializuje pole SByte hodnot a zobrazí je pomocí každého standardního formátovacího řetězce a některých vlastních formátovacích řetězců.The following example initializes an array of SByte values and displays them by using each standard format string and some custom format strings.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   sbyte[] values = { -124, 0, 118 };
   string[] specifiers = { "G", "C", "D3", "E2", "e3", "F", 
               "N", "P", "X", "00.0", "#.0", 
               "000;(0);**Zero**" };
   
   foreach (sbyte value in values)
   {
     foreach (string specifier in specifiers)
      Console.WriteLine("{0}: {1}", specifier, value.ToString(specifier));
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    G: -124
//    C: ($124.00)
//    D3: -124
//    E2: -1.24E+002
//    e3: -1.240e+002
//    F: -124.00
//    N: -124.00
//    P: -12,400.00 %
//    X: 84
//    00.0: -124.0
//    #.0: -124.0
//    000;(0);**Zero**: (124)
//    
//    G: 0
//    C: $0.00
//    D3: 000
//    E2: 0.00E+000
//    e3: 0.000e+000
//    F: 0.00
//    N: 0.00
//    P: 0.00 %
//    X: 0
//    00.0: 00.0
//    #.0: .0
//    000;(0);**Zero**: **Zero**
//    
//    G: 118
//    C: $118.00
//    D3: 118
//    E2: 1.18E+002
//    e3: 1.180e+002
//    F: 118.00
//    N: 118.00
//    P: 11,800.00 %
//    X: 76
//    00.0: 118.0
//    #.0: 118.0
//    000;(0);**Zero**: 118
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As SByte = { -124, 0, 118 }
   Dim specifiers() As String = { "G", "C", "D3", "E2", "e3", "F", _
                   "N", "P", "X", "00.0", "#.0", _
                   "000;(0);**Zero**" }
   
   For Each value As SByte In values
     For Each specifier As String In specifiers
      Console.WriteLine("{0}: {1}", specifier, value.ToString(specifier))
     Next
     Console.WriteLine()
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    G: -124
'    C: ($124.00)
'    D3: -124
'    E2: -1.24E+002
'    e3: -1.240e+002
'    F: -124.00
'    N: -124.00
'    P: -12,400.00 %
'    X: 84
'    00.0: -124.0
'    #.0: -124.0
'    000;(0);**Zero**: (124)
'    
'    G: 0
'    C: $0.00
'    D3: 000
'    E2: 0.00E+000
'    e3: 0.000e+000
'    F: 0.00
'    N: 0.00
'    P: 0.00 %
'    X: 0
'    00.0: 00.0
'    #.0: .0
'    000;(0);**Zero**: **Zero**
'    
'    G: 118
'    C: $118.00
'    D3: 118
'    E2: 1.18E+002
'    e3: 1.180e+002
'    F: 118.00
'    N: 118.00
'    P: 11,800.00 %
'    X: 76
'    00.0: 118.0
'    #.0: 118.0
'    000;(0);**Zero**: 118

Poznámky

ToString(String)Metoda formátuje SByte hodnotu v zadaném formátu pomocí konvencí aktuální jazykové verze.The ToString(String) method formats an SByte value in a specified format by using the conventions of the current culture. Pokud chcete použít výchozí formát ("G", nebo obecný) nebo zadat jinou jazykovou verzi, použijte další přetížení ToString metody, jak je znázorněno níže:If you want to use the default ("G", or general) format or specify a different culture, use the other overloads of the ToString method, as follows:

Použití formátuTo use format Pro jazykovou verziFor culture Použití přetíženíUse the overload
Výchozí formát ("G")Default ("G") format Výchozí (aktuální) Jazyková verzeDefault (current) culture ToString()
Výchozí formát ("G")Default ("G") format Konkrétní jazyková verzeA specific culture ToString(IFormatProvider)
Konkrétní formátA specific format Konkrétní jazyková verzeA specific culture ToString(String, IFormatProvider)

formatParametr může být libovolný platný standardní specifikátor číselného formátu nebo libovolná kombinace specifikátorů vlastního číselného formátu.The format parameter can be any valid standard numeric format specifier, or any combination of custom numeric format specifiers. Pokud format je rovno String.Empty nebo je null , návratová hodnota aktuálního SByte objektu je formátována pomocí obecného specifikátoru formátu ("G").If format is equal to String.Empty or is null, the return value of the current SByte object is formatted with the general format specifier ("G"). Pokud format je jakákoli jiná hodnota, vyvolá metoda FormatException .If format is any other value, the method throws a FormatException.

Rozhraní .NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

Formát vráceného řetězce je určen NumberFormatInfo objektem pro aktuální jazykovou verzi.The format of the returned string is determined by the NumberFormatInfo object for the current culture. V závislosti na format parametru tento objekt ovládá symboly, jako je záporné znaménko, oddělovač skupin a symbol desetinné čárky ve výstupním řetězci.Depending on the format parameter, this object controls symbols such as the negative sign, the group separator, and the decimal point symbol in the output string. Chcete-li poskytnout informace o formátování pro jiné kultury než aktuální jazykovou verzi, zavolejte ToString(String, IFormatProvider) přetížení.To provide formatting information for cultures other than the current culture, call the ToString(String, IFormatProvider) overload.

Platí pro

ToString()

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

String

Řetězcová reprezentace hodnoty této instance, která se skládá z záporného znaménka v případě, že je hodnota záporná, a posloupnost číslic od 0 do 9 bez počátečních nul.The string representation of the value of this instance, consisting of a negative sign if the value is negative, and a sequence of digits ranging from 0 to 9 with no leading zeroes.

Příklady

Následující příklad zobrazí SByte hodnotu pomocí výchozí ToString() metody.The following example displays an SByte value using the default ToString() method. Zobrazuje také řetězcové reprezentace SByte hodnoty, která je výsledkem použití několika standardních specifikátorů formátu.It also displays the string representations of the SByte value that results from using a number of standard format specifiers. Příklady jsou zobrazeny pomocí konvencí formátování jazykové verze en-US.The examples are displayed using the formatting conventions of the en-US culture.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   sbyte value = -123;
   // Display value using default ToString method.
   Console.WriteLine(value.ToString());      // Displays -123
   // Display value using some standard format specifiers.
   Console.WriteLine(value.ToString("G"));     // Displays -123
   Console.WriteLine(value.ToString("C"));     // Displays ($-123.00)
   Console.WriteLine(value.ToString("D"));     // Displays -123
   Console.WriteLine(value.ToString("F"));     // Displays -123.00
   Console.WriteLine(value.ToString("N"));     // Displays -123.00
   Console.WriteLine(value.ToString("X"));     // Displays 85
  }
}
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim value As SByte = -123
   ' Display value using default ToString method.
   Console.WriteLine(value.ToString())      ' Displays -123
   ' Display value using some standard format specifiers.
   Console.WriteLine(value.ToString("G"))     ' Displays -123
   Console.WriteLine(value.ToString("C"))     ' Displays ($-123.00)
   Console.WriteLine(value.ToString("D"))     ' Displays -123
   Console.WriteLine(value.ToString("F"))     ' Displays -123.00
   Console.WriteLine(value.ToString("N"))     ' Displays -123.00
   Console.WriteLine(value.ToString("X"))     ' Displays 85
  End Sub
End Module

Poznámky

ToString()Metoda formátuje SByte hodnotu ve výchozím formátu ("G" nebo "Obecné") aktuální jazykové verze.The ToString() method formats an SByte value in the default ("G", or general) format of the current culture. Pokud chcete zadat jiný formát nebo jazykovou verzi, použijte další přetížení ToString metody následujícím způsobem:If you want to specify a different format or culture, use the other overloads of the ToString method, as follows:

Použití formátuTo use format Pro jazykovou verziFor culture Použití přetíženíUse the overload
Výchozí formát ("G")Default ("G") format Konkrétní jazyková verzeA specific culture ToString(IFormatProvider)
Konkrétní formátA specific format Výchozí (aktuální) Jazyková verzeDefault (current) culture ToString(String)
Konkrétní formátA specific format Konkrétní jazyková verzeA specific culture ToString(String, IFormatProvider)

Vrácená hodnota je formátována pomocí specifikátoru obecného číselného formátu ("G") řetězcové vyjádření SByte hodnoty obsahuje záporné znaménko, pokud je jeho hodnota záporná, a posloupnost číslic od 0 do 9 bez počátečních nul.The return value is formatted using the general numeric format specifier ("G") The string representation of the SByte value includes a negative sign if its value is negative, and a sequence of digits ranging from 0 to 9 without leading zeros. Záporné znaménko je definováno NumberFormatInfo objektem pro aktuální jazykovou verzi.The negative sign is defined by the NumberFormatInfo object for the current culture.

Chcete-li definovat formátování řetězcové reprezentace hodnoty podepsané bajty, zavolejte ToString(String) metodu.To define the formatting of the signed byte value's string representation, call the ToString(String) method.

Platí pro