ClaimTypes Třída

Definice

Definuje konstanty pro známé typy deklarací, které je možné přiřadit k předmětu.Defines constants for the well-known claim types that can be assigned to a subject. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class ClaimTypes abstract sealed
public static class ClaimTypes
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public static class ClaimTypes
type ClaimTypes = class
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
type ClaimTypes = class
Public Class ClaimTypes
Dědičnost
ClaimTypes
Atributy

Poznámky

Tyto konstanty definují identifikátory URI pro známé typy deklarací.These constants define URIs for well-known claim types.

Pole

Actor

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje objekt actor, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2009/09/identity/claims/actor .The URI for a claim that specifies the actor, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2009/09/identity/claims/actor.

Anonymous

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje anonymního uživatele; http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/anonymous.The URI for a claim that specifies the anonymous user; http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/anonymous.

Authentication

Identifikátor URI pro deklaraci identity, který určuje podrobnosti o tom, jestli je identita ověřená http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/authenticated .The URI for a claim that specifies details about whether an identity is authenticated, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/authenticated.

AuthenticationInstant

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje okamžitý čas, kdy se entita ověřila; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/authenticationinstant.The URI for a claim that specifies the instant at which an entity was authenticated; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/authenticationinstant.

AuthenticationMethod

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje metodu, se kterou byla entita ověřena; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/authenticationmethod.The URI for a claim that specifies the method with which an entity was authenticated; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/authenticationmethod.

AuthorizationDecision

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje autorizační rozhodnutí pro entitu; http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/authorizationdecision.The URI for a claim that specifies an authorization decision on an entity; http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/authorizationdecision.

CookiePath

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje cestu k souboru cookie; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/cookiepath.The URI for a claim that specifies the cookie path; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/cookiepath.

Country

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje zemi nebo oblast, ve které se entita nachází http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/country .The URI for a claim that specifies the country/region in which an entity resides, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/country.

DateOfBirth

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje datum narození subjektu http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/dateofbirth .The URI for a claim that specifies the date of birth of an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/dateofbirth.

DenyOnlyPrimaryGroupSid

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje identifikátor SID primární skupiny jenom pro odepření pro entitu; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/denyonlyprimarygroupsid.The URI for a claim that specifies the deny-only primary group SID on an entity; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/denyonlyprimarygroupsid. Identifikátor SID jenom pro zamítnutí zamítne zadanou entitu na zabezpečitelný objekt.A deny-only SID denies the specified entity to a securable object.

DenyOnlyPrimarySid

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje primární identifikátor SID jen pro přístup k entitě. http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/denyonlyprimarysid.The URI for a claim that specifies the deny-only primary SID on an entity; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/denyonlyprimarysid. Identifikátor SID jenom pro zamítnutí zamítne zadanou entitu na zabezpečitelný objekt.A deny-only SID denies the specified entity to a securable object.

DenyOnlySid

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje identifikátor zabezpečení (SID) jen pro přístup k entitě http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/denyonlysid .The URI for a claim that specifies a deny-only security identifier (SID) for an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/denyonlysid. Identifikátor SID jenom pro zamítnutí zamítne zadanou entitu na zabezpečitelný objekt.A deny-only SID denies the specified entity to a securable object.

DenyOnlyWindowsDeviceGroup

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje skupinu zabezpečení Windows pouze pro odepření zařízení, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/denyonlywindowsdevicegroup .The URI for a claim that specifies the Windows deny-only group SID of the device, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/denyonlywindowsdevicegroup.

Dns

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje název DNS přidružený k názvu počítače nebo alternativní název buď předmětu nebo vystavitele certifikátu X. 509 http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/dns .The URI for a claim that specifies the DNS name associated with the computer name or with the alternative name of either the subject or issuer of an X.509 certificate, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/dns.

Dsa

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/dsa.http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/dsa.

Email

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje e-mailovou adresu entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress .The URI for a claim that specifies the email address of an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress.

Expiration

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/expiration.http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/expiration.

Expired

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/expired.http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/expired.

Gender

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje rovnost pohlaví entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/gender .The URI for a claim that specifies the gender of an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/gender.

GivenName

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje daný název entity http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname .The URI for a claim that specifies the given name of an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname.

GroupSid

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje SID pro skupinu entity http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/groupsid .The URI for a claim that specifies the SID for the group of an entity, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/groupsid.

Hash

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje hodnotu hash http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/hash .The URI for a claim that specifies a hash value, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/hash.

HomePhone

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje telefonní číslo domů u entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/homephone .The URI for a claim that specifies the home phone number of an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/homephone.

IsPersistent

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/ispersistent.http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/ispersistent.

Locality

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje národní prostředí, ve kterém se entita nachází http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/locality .The URI for a claim that specifies the locale in which an entity resides, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/locality.

MobilePhone

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje číslo mobilního telefonu entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/mobilephone .The URI for a claim that specifies the mobile phone number of an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/mobilephone.

Name

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje název entity http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name .The URI for a claim that specifies the name of an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name.

NameIdentifier

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje název entity http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier .The URI for a claim that specifies the name of an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier.

OtherPhone

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje alternativní telefonní číslo entity http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/otherphone .The URI for a claim that specifies the alternative phone number of an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/otherphone.

PostalCode

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje poštovní směrovací číslo entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/postalcode .The URI for a claim that specifies the postal code of an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/postalcode.

PrimaryGroupSid

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje identifikátor SID primární skupiny entity, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/primarygroupsid .The URI for a claim that specifies the primary group SID of an entity, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/primarygroupsid.

PrimarySid

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje primární identifikátor SID entity, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/primarysid .The URI for a claim that specifies the primary SID of an entity, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/primarysid.

Role

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje roli entity, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/role .The URI for a claim that specifies the role of an entity, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/role.

Rsa

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje klíč RSA http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/rsa .The URI for a claim that specifies an RSA key, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/rsa.

SerialNumber

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje sériové číslo http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/serialnumber .The URI for a claim that specifies a serial number, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/serialnumber.

Sid

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje identifikátor zabezpečení (SID), http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/sid .The URI for a claim that specifies a security identifier (SID), http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/sid.

Spn

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje deklaraci identity hlavního názvu služby (SPN), http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/spn .The URI for a claim that specifies a service principal name (SPN) claim, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/spn.

StateOrProvince

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje okres, ve kterém se entita nachází, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/stateorprovince .The URI for a claim that specifies the state or province in which an entity resides, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/stateorprovince.

StreetAddress

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje ulici adresy entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/streetaddress .The URI for a claim that specifies the street address of an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/streetaddress.

Surname

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje příjmení entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname .The URI for a claim that specifies the surname of an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname.

System

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která identifikuje systémovou entitu http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/system .The URI for a claim that identifies the system entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/system.

Thumbprint

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje kryptografický otisk http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/thumbprint .The URI for a claim that specifies a thumbprint, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/thumbprint. Kryptografický otisk je globálně jedinečná hodnota hash SHA-1 certifikátu X. 509.A thumbprint is a globally unique SHA-1 hash of an X.509 certificate.

Upn

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje hlavní název uživatele (UPN), http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn .The URI for a claim that specifies a user principal name (UPN), http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn.

Uri

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje identifikátor URI http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/uri .The URI for a claim that specifies a URI, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/uri.

UserData

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje uživatelská data http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/userdata .The URI for a claim that specifies the user data, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/userdata.

Version

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje verzi http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/version .The URI for a claim that specifies the version, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/version.

Webpage

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje webovou stránku entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/webpage .The URI for a claim that specifies the webpage of an entity, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/webpage.

WindowsAccountName

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje název účtu domény systému Windows entity, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname .The URI for a claim that specifies the Windows domain account name of an entity, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname.

WindowsDeviceClaim

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsdeviceclaim.http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsdeviceclaim.

WindowsDeviceGroup

Identifikátor URI pro deklaraci identity, která určuje SID skupiny zařízení systému Windows, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsdevicegroup .The URI for a claim that specifies the Windows group SID of the device, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsdevicegroup.

WindowsFqbnVersion

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsfqbnversion.http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsfqbnversion.

WindowsSubAuthority

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowssubauthority.http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowssubauthority.

WindowsUserClaim

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsuserclaim.http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsuserclaim.

X500DistinguishedName

Identifikátor URI pro deklaraci rozlišujícího názvu X. 500, například předmět certifikátu veřejného klíče X. 509 nebo identifikátor položky ve stromové struktuře informací o adresáři adresářových služeb; http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/x500distinguishedname.The URI for an X.500 distinguished name claim, such as the subject of an X.509 Public Key Certificate or an entry identifier in a directory services Directory Information Tree; http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/x500distinguishedname.

Platí pro