CodeAccessPermission.Copy Metoda

Definice

Při implementaci pomocí odvozené třídy vytvoří a vrátí identickou kopii aktuálního objektu oprávnění.When implemented by a derived class, creates and returns an identical copy of the current permission object.

public:
 abstract System::Security::IPermission ^ Copy();
public abstract System.Security.IPermission Copy ();
abstract member Copy : unit -> System.Security.IPermission
Public MustOverride Function Copy () As IPermission

Návraty

IPermission

Kopie aktuálního objektu oprávnění.A copy of the current permission object.

Implementuje

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje přepsání Copy metody.The following code example shows an override of the Copy method. Tento příklad kódu je součástí většího příkladu, který je k dispozici pro CodeAccessPermission třídu.This code example is part of a larger example provided for the CodeAccessPermission class.

public:
  virtual IPermission^ Copy() override
  {
   String^ name = m_Name;
   return gcnew NameIdPermission( name );
  }
public override IPermission Copy()
{
  string name = m_Name;
  return new NameIdPermission( name );
}
Public Overrides Function Copy() As IPermission
  Dim name As String
  name = m_name
  Return New NameIdPermission(name)
End Function 'Copy

Poznámky

Kopie objektu oprávnění představuje stejný přístup k prostředkům jako původní objekt oprávnění.A copy of a permission object represents the same access to resources as the original permission object.

Poznámky pro implementátory

Tuto metodu je nutné přepsat v odvozené třídě.You must override this method in a derived class.

Platí pro