CodeAccessPermission.IStackWalk.Assert Metoda

Definice

Vyhodnotí, že volající kód může přistupovat k prostředku identifikovanému aktuálním objektem oprávnění, a to i v případě, že by volajícím vyšším v zásobníku nebyla udělena oprávnění pro přístup k prostředku.Asserts that the calling code can access the resource identified by the current permission object, even if callers higher in the stack have not been granted permission to access the resource.

 virtual void System.Security.IStackWalk.Assert() = System::Security::IStackWalk::Assert;
void IStackWalk.Assert ();
abstract member System.Security.IStackWalk.Assert : unit -> unit
override this.System.Security.IStackWalk.Assert : unit -> unit
Sub Assert () Implements IStackWalk.Assert

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že CodeAccessPermission je instance přetypování na IStackWalk rozhraní.It can be used only when the CodeAccessPermission instance is cast to an IStackWalk interface.

Platí pro