AsymmetricAlgorithm.KeySize AsymmetricAlgorithm.KeySize AsymmetricAlgorithm.KeySize AsymmetricAlgorithm.KeySize Property

Definice

Získá nebo nastaví velikost v bitech, modulu klíče používané asymetrického algoritmu.Gets or sets the size, in bits, of the key modulus used by the asymmetric algorithm.

public:
 virtual property int KeySize { int get(); void set(int value); };
public virtual int KeySize { get; set; }
member this.KeySize : int with get, set
Public Overridable Property KeySize As Integer

Hodnota vlastnosti

Velikost v bitech, modulu klíče používané asymetrického algoritmu.The size, in bits, of the key modulus used by the asymmetric algorithm.

Výjimky

Velikostí modulu klíče je neplatný.The key modulus size is invalid.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak přepsat KeySize vlastnost k ověření, že spadá do rozsahu identifikovat místní keySizes členské proměnné.The following code example demonstrates how to override the KeySize property to verify that it falls within the range identified in the local keySizes member variable. Tento příklad kódu je součástí většího příkladu určeného pro AsymmetricAlgorithm třídy.This code example is part of a larger example provided for the AsymmetricAlgorithm class.

public:
  property int KeySize
  {
    virtual int get() override
    {
      return KeySizeValue;
    }

    virtual void set(int value) override
    {
      for (int i = 0; i < customValidKeySizes->Length; i++)
      {
        if (customValidKeySizes[i]->SkipSize == 0)
        {
          if (customValidKeySizes[i]->MinSize == value)
          {
            KeySizeValue = value;
            return;
          }
        }
        else
        {
          for (int j = customValidKeySizes[i]->MinSize;
            j <= customValidKeySizes[i]->MaxSize;
            j += customValidKeySizes[i]->SkipSize)
          {
            if (j == value)
            {
              KeySizeValue = value;
              return;
            }
          }
        }
      }

      // If the key does not fall within the range identified
      // in the keySizes member variable, throw an exception.
      throw gcnew CryptographicException("Invalid key size.");
    }
  }
public override int KeySize 
{
  get { return KeySizeValue; }
  set
  {
    for (int i=0; i < keySizes.Length; i++)
    {
      if (keySizes[i].SkipSize == 0) 
      {
        if (keySizes[i].MinSize == value)
        {
          KeySizeValue = value;
          return;
        }
      }
      else
      {
        for (int j = keySizes[i].MinSize;
          j <= keySizes[i].MaxSize;
          j += keySizes[i].SkipSize)
        {
          if (j == value)
          {
            KeySizeValue = value;
            return;
          }
        }
      }
    }

    // If the key does not fall within the range identified 
    // in the keySizes member variable, throw an exception.
    throw new CryptographicException("Invalid key size.");
  }
}
Public Overrides Property KeySize() As Integer
  Get
    Return KeySizeValue
  End Get
  Set(ByVal Value As Integer)
    For i As Int16 = 0 To keySizes.Length - 1 Step i
      If (keySizes(i).SkipSize.Equals(0)) Then
        If (keySizes(i).MinSize.Equals(Value)) Then
          KeySizeValue = Value
          Return
        End If
      Else
        For j As Integer = keySizes(i).MinSize _
          To keySizes(i).MaxSize _
          Step keySizes(i).SkipSize
          If (j.Equals(Value)) Then
            KeySizeValue = Value
            Return
          End If
        Next
      End If
    Next
    ' If the key does not fall within the range identified 
    ' in the keySizes member variable, throw an exception.
    Throw New CryptographicException("Invalid key size.")
  End Set
End Property

Poznámky

Platná velikost klíče jsou určena podle konkrétní implementace asymetrického algoritmu a jsou uvedeny v LegalKeySizes vlastnost.The valid key sizes are specified by the particular implementation of the asymmetric algorithm and are listed in the LegalKeySizes property.

Platí pro

Viz také