AsymmetricAlgorithm.IDisposable.Dispose AsymmetricAlgorithm.IDisposable.Dispose AsymmetricAlgorithm.IDisposable.Dispose Method

Definice

Popis tohoto členu viz Dispose().For a description of this member, see Dispose().

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

 virtual void System.IDisposable.Dispose() = IDisposable::Dispose;
void IDisposable.Dispose ();
Sub Dispose () Implements IDisposable.Dispose

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze použít pouze tehdy, když AsymmetricAlgorithm instance je přetypován na IDisposable rozhraní.It can be used only when the AsymmetricAlgorithm instance is cast to an IDisposable interface.

Platí pro

Viz také