CngAlgorithm.ECDiffieHellman CngAlgorithm.ECDiffieHellman CngAlgorithm.ECDiffieHellman CngAlgorithm.ECDiffieHellman Property

Definice

CngAlgorithm Získává objekt, který určuje algoritmus výměny klíčů Diffie-Hellman s eliptickou křivkou (ECDH), jehož křivka je popsána prostřednictvím klíčové vlastnosti.Gets a CngAlgorithm object that specifies an Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) key exchange algorithm whose curve is described via a key property.

public:
 static property System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ ECDiffieHellman { System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ get(); };
public static System.Security.Cryptography.CngAlgorithm ECDiffieHellman { get; }
member this.ECDiffieHellman : System.Security.Cryptography.CngAlgorithm
Public Shared ReadOnly Property ECDiffieHellman As CngAlgorithm

Hodnota vlastnosti

Objekt, který určuje algoritmus výměny klíčů ECDH, jehož křivka je popsána prostřednictvím klíčové vlastnosti.An object that specifies an ECDH key exchange algorithm whose curve is described via a key property.

Platí pro