CngPropertyCollection CngPropertyCollection CngPropertyCollection CngPropertyCollection Class

Definice

Poskytuje kolekcí siného typu vlastností kryptografické služby nové generace (CNG).Provides a strongly typed collection of Cryptography Next Generation (CNG) properties.

public ref class CngPropertyCollection sealed : System::Collections::ObjectModel::Collection<System::Security::Cryptography::CngProperty>
public sealed class CngPropertyCollection : System.Collections.ObjectModel.Collection<System.Security.Cryptography.CngProperty>
type CngPropertyCollection = class
    inherit Collection<CngProperty>
Public NotInheritable Class CngPropertyCollection
Inherits Collection(Of CngProperty)
Dědičnost
CngPropertyCollectionCngPropertyCollectionCngPropertyCollectionCngPropertyCollection

Konstruktory

CngPropertyCollection() CngPropertyCollection() CngPropertyCollection() CngPropertyCollection()

Inicializuje novou CngPropertyCollection objektu.Initializes a new CngPropertyCollection object.

Metody

Add(T) Add(T) Add(T) Add(T)

Přidá objekt na konec objektu Collection<T>.Adds an object to the end of the Collection<T>.

(Inherited from Collection<T>)
Clear() Clear() Clear() Clear()

Odebere všechny prvky z Collection<T>.Removes all elements from the Collection<T>.

(Inherited from Collection<T>)
ClearItems() ClearItems() ClearItems() ClearItems()

Odebere všechny prvky z Collection<T>.Removes all elements from the Collection<T>.

(Inherited from Collection<T>)
Contains(T) Contains(T) Contains(T) Contains(T)

Určuje, zda je prvek v Collection<T>.Determines whether an element is in the Collection<T>.

(Inherited from Collection<T>)
CopyTo(T[], Int32) CopyTo(T[], Int32) CopyTo(T[], Int32) CopyTo(T[], Int32)

Zkopíruje celou Collection<T> na kompatibilní s jednorozměrné Arrayzačíná na zadaný index cílového pole.Copies the entire Collection<T> to a compatible one-dimensional Array, starting at the specified index of the target array.

(Inherited from Collection<T>)
Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetEnumerator() GetEnumerator() GetEnumerator() GetEnumerator()

Vrátí enumerátor, který iteruje Collection<T>.Returns an enumerator that iterates through the Collection<T>.

(Inherited from Collection<T>)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
IndexOf(T) IndexOf(T) IndexOf(T) IndexOf(T)

Vyhledá zadaný objekt a vrátí index prvního výskytu v rámci celé založený na nule Collection<T>.Searches for the specified object and returns the zero-based index of the first occurrence within the entire Collection<T>.

(Inherited from Collection<T>)
Insert(Int32, T) Insert(Int32, T) Insert(Int32, T) Insert(Int32, T)

Vloží prvek do Collection<T> v zadaném indexu.Inserts an element into the Collection<T> at the specified index.

(Inherited from Collection<T>)
InsertItem(Int32, T) InsertItem(Int32, T) InsertItem(Int32, T) InsertItem(Int32, T)

Vloží prvek do Collection<T> v zadaném indexu.Inserts an element into the Collection<T> at the specified index.

(Inherited from Collection<T>)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
Remove(T) Remove(T) Remove(T) Remove(T)

Odebere první výskyt určitého objektu z Collection<T>.Removes the first occurrence of a specific object from the Collection<T>.

(Inherited from Collection<T>)
RemoveAt(Int32) RemoveAt(Int32) RemoveAt(Int32) RemoveAt(Int32)

Odebere element v zadaném indexu Collection<T>.Removes the element at the specified index of the Collection<T>.

(Inherited from Collection<T>)
RemoveItem(Int32) RemoveItem(Int32) RemoveItem(Int32) RemoveItem(Int32)

Odebere element v zadaném indexu Collection<T>.Removes the element at the specified index of the Collection<T>.

(Inherited from Collection<T>)
SetItem(Int32, T) SetItem(Int32, T) SetItem(Int32, T) SetItem(Int32, T)

Nahradí element v zadaném indexu.Replaces the element at the specified index.

(Inherited from Collection<T>)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Vlastnosti

Count Count Count Count

Získá počet elementů ve skutečnosti součástí Collection<T>.Gets the number of elements actually contained in the Collection<T>.

(Inherited from Collection<T>)
ICollection.IsSynchronized ICollection.IsSynchronized ICollection.IsSynchronized ICollection.IsSynchronized

Získá hodnotu, která určuje, zda přístup k ICollection se synchronizují (bezpečný).Gets a value indicating whether access to the ICollection is synchronized (thread safe).

(Inherited from Collection<T>)
ICollection.SyncRoot ICollection.SyncRoot ICollection.SyncRoot ICollection.SyncRoot

Získá objekt, který slouží k synchronizaci přístupu k ICollection.Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection.

(Inherited from Collection<T>)
ICollection<T>.IsReadOnly ICollection<T>.IsReadOnly ICollection<T>.IsReadOnly ICollection<T>.IsReadOnly

Získává hodnotu označující, zda ICollection<T> je jen pro čtení.Gets a value indicating whether the ICollection<T> is read-only.

(Inherited from Collection<T>)
IList.IsFixedSize IList.IsFixedSize IList.IsFixedSize IList.IsFixedSize

Získává hodnotu označující, zda IList má pevnou velikost.Gets a value indicating whether the IList has a fixed size.

(Inherited from Collection<T>)
IList.IsReadOnly IList.IsReadOnly IList.IsReadOnly IList.IsReadOnly

Získává hodnotu označující, zda IList je jen pro čtení.Gets a value indicating whether the IList is read-only.

(Inherited from Collection<T>)
IList.Item[Int32] IList.Item[Int32] IList.Item[Int32] IList.Item[Int32]

Získá nebo nastaví prvek na zadaný index.Gets or sets the element at the specified index.

(Inherited from Collection<T>)
Items Items Items Items

Získá IList<T> obálku kolem Collection<T>.Gets a IList<T> wrapper around the Collection<T>.

(Inherited from Collection<T>)
Item[Int32] Item[Int32] Item[Int32] Item[Int32]

Získá nebo nastaví prvek na zadaný index.Gets or sets the element at the specified index.

(Inherited from Collection<T>)

Explicitní implementace rozhraní

ICollection.CopyTo(Array, Int32) ICollection.CopyTo(Array, Int32) ICollection.CopyTo(Array, Int32) ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Zkopíruje elementy ICollection do Arrayzačíná na konkrétní Array indexu.Copies the elements of the ICollection to an Array, starting at a particular Array index.

(Inherited from Collection<T>)
IEnumerable.GetEnumerator() IEnumerable.GetEnumerator() IEnumerable.GetEnumerator() IEnumerable.GetEnumerator()

Vrátí enumerátor, který iteruje kolekci.Returns an enumerator that iterates through a collection.

(Inherited from Collection<T>)
IList.Add(Object) IList.Add(Object) IList.Add(Object) IList.Add(Object)

Přidá položku do IList.Adds an item to the IList.

(Inherited from Collection<T>)
IList.Contains(Object) IList.Contains(Object) IList.Contains(Object) IList.Contains(Object)

Určuje, zda IList obsahuje určitou hodnotu.Determines whether the IList contains a specific value.

(Inherited from Collection<T>)
IList.IndexOf(Object) IList.IndexOf(Object) IList.IndexOf(Object) IList.IndexOf(Object)

Určuje index konkrétní položky v IList.Determines the index of a specific item in the IList.

(Inherited from Collection<T>)
IList.Insert(Int32, Object) IList.Insert(Int32, Object) IList.Insert(Int32, Object) IList.Insert(Int32, Object)

Vloží položku do IList v zadaném indexu.Inserts an item into the IList at the specified index.

(Inherited from Collection<T>)
IList.Remove(Object) IList.Remove(Object) IList.Remove(Object) IList.Remove(Object)

Odebere první výskyt určitého objektu z IList.Removes the first occurrence of a specific object from the IList.

(Inherited from Collection<T>)

Extension Methods

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí DataTable , který obsahuje kopie DataRow objekty zadané vstupní IEnumerable<T> objekt kde obecný parametr T je DataRow.Returns a DataTable that contains copies of the DataRow objects, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption)

Kopie DataRow objekty do zadaného DataTable, daný vstupní IEnumerable<T> objekt kde obecný parametr T je DataRow.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler)

Kopie DataRow objekty do zadaného DataTable, daný vstupní IEnumerable<T> objekt kde obecný parametr T je DataRow.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable do zadaného typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable podle zadaného typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable)

Povolí paralelizaci dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable)

Převede IEnumerable do IQueryable.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>) Ancestors<T>(IEnumerable<T>) Ancestors<T>(IEnumerable<T>) Ancestors<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci elementů obsahující předchůdce každý uzel ve zdrojové kolekce.Returns a collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName) Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName) Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName) Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName)

Vrátí filtrovanou kolekci elementů obsahující předchůdce každý uzel ve zdrojové kolekce.Returns a filtered collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection. Pouze prvky, které mají odpovídající XName jsou zahrnuty v kolekci.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>) DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>) DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>) DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci podřízených uzlů každý dokument a element ve zdrojové kolekci.Returns a collection of the descendant nodes of every document and element in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>) Descendants<T>(IEnumerable<T>) Descendants<T>(IEnumerable<T>) Descendants<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci obsahující následnickým elementům každý element a dokumentu ve zdrojové kolekci elementů.Returns a collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName) Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName) Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName) Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName)

Vrátí filtrovanou kolekci elementů obsahující následnickým elementům každý element a dokumentu ve zdrojové kolekci.Returns a filtered collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection. Pouze prvky, které mají odpovídající XName jsou zahrnuty v kolekci.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>) Elements<T>(IEnumerable<T>) Elements<T>(IEnumerable<T>) Elements<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci z podřízených prvků každý element a dokumentu ve zdrojové kolekci.Returns a collection of the child elements of every element and document in the source collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>, XName) Elements<T>(IEnumerable<T>, XName) Elements<T>(IEnumerable<T>, XName) Elements<T>(IEnumerable<T>, XName)

Vrátí filtrovanou kolekci z podřízených prvků každý element a dokumentu ve zdrojové kolekci.Returns a filtered collection of the child elements of every element and document in the source collection. Pouze prvky, které mají odpovídající XName jsou zahrnuty v kolekci.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>) InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>) InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>) InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí sadu uzlů obsahující všechny uzly ve zdrojové kolekci seřazeny vzestupně v pořadí dokumentů.Returns a collection of nodes that contains all nodes in the source collection, sorted in document order.

Nodes<T>(IEnumerable<T>) Nodes<T>(IEnumerable<T>) Nodes<T>(IEnumerable<T>) Nodes<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci podřízené uzly každý dokument a element ve zdrojové kolekci.Returns a collection of the child nodes of every document and element in the source collection.

Remove<T>(IEnumerable<T>) Remove<T>(IEnumerable<T>) Remove<T>(IEnumerable<T>) Remove<T>(IEnumerable<T>)

Odebere všechny uzly ve zdrojové kolekci ze svého nadřazeného uzlu.Removes every node in the source collection from its parent node.

Platí pro