CngUIPolicy CngUIPolicy CngUIPolicy CngUIPolicy Class

Definice

Zapouzdřuje volitelné parametry konfigurace pro uživatelské rozhraní (UI), které kryptografická generace (CNG) zobrazuje při přístupu k chráněnému klíči.Encapsulates optional configuration parameters for the user interface (UI) that Cryptography Next Generation (CNG) displays when you access a protected key.

public ref class CngUIPolicy sealed
public sealed class CngUIPolicy
type CngUIPolicy = class
Public NotInheritable Class CngUIPolicy
Dědičnost
CngUIPolicyCngUIPolicyCngUIPolicyCngUIPolicy

Poznámky

Tato třída umožňuje vytvořit zásady uživatelského rozhraní pro zobrazování výzev k klíčovým operacím, jako jsou například výzvy k zadání PIN kódu čipové karty.This class enables you to create a UI policy for displaying prompts about key operations such as smart card PIN prompts. Umožňuje taky vyhovět interakci s uživatelem pro přístup ke klíči, i když je klíč uložený ve zprostředkovateli úložiště klíčů (KSP) na klíčovém portálu, nikoli na čipové kartě.It also enables you to enforce user interaction to access a key, even if the key is stored in a software key storage provider (KSP) instead of in a smart card. CNG zobrazí tyto parametry konfigurace uživatelského rozhraní při přístupu k chráněnému klíči.CNG displays these configuration parameters for the UI when you access a protected key.

Konstruktory

CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels)

Inicializuje novou instanci CngUIPolicy třídy pomocí zadané úrovně ochrany.Initializes a new instance of the CngUIPolicy class by using the specified protection level.

CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String)

Inicializuje novou instanci CngUIPolicy třídy pomocí zadané úrovně ochrany a popisného názvu.Initializes a new instance of the CngUIPolicy class by using the specified protection level and friendly name.

CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String, String) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String, String) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String, String) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String, String)

Inicializuje novou instanci CngUIPolicy třídy pomocí zadané úrovně ochrany, popisného názvu a popisu.Initializes a new instance of the CngUIPolicy class by using the specified protection level, friendly name, and description.

CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String, String, String) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String, String, String) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String, String, String) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String, String, String)

Inicializuje novou instanci CngUIPolicy třídy pomocí zadané úrovně ochrany, popisného názvu, řetězce popisu a kontextu použití.Initializes a new instance of the CngUIPolicy class by using the specified protection level, friendly name, description string, and use context.

CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String, String, String, String) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String, String, String, String) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String, String, String, String) CngUIPolicy(CngUIProtectionLevels, String, String, String, String)

Inicializuje novou instanci CngUIPolicy třídy pomocí zadané úrovně ochrany, popisného názvu, popisu řetězce, použití kontextu a názvu.Initializes a new instance of the CngUIPolicy class by using the specified protection level, friendly name, description string, use context, and title.

Vlastnosti

CreationTitle CreationTitle CreationTitle CreationTitle

Získá název, který se zobrazí na příkazovém řádku uživatelského rozhraní.Gets the title that is displayed by the UI prompt.

Description Description Description Description

Načte řetězec popisu, který se zobrazí na příkazovém řádku uživatelského rozhraní.Gets the description string that is displayed by the UI prompt.

FriendlyName FriendlyName FriendlyName FriendlyName

Získá popisný název, který se zobrazí na příkazovém řádku uživatelského rozhraní.Gets the friendly name that is displayed by the UI prompt.

ProtectionLevel ProtectionLevel ProtectionLevel ProtectionLevel

Získá úroveň ochrany uživatelského rozhraní pro klíč.Gets the UI protection level for the key.

UseContext UseContext UseContext UseContext

Získá popis způsobu, jakým bude klíč použit.Gets the description of how the key will be used.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Platí pro