DES.Key DES.Key DES.Key DES.Key Property

Definice

Získá nebo nastaví tajný klíč pro algoritmus šifrování dat Standard (DES).Gets or sets the secret key for the Data Encryption Standard (DES) algorithm.

public:
 virtual property cli::array <System::Byte> ^ Key { cli::array <System::Byte> ^ get(); void set(cli::array <System::Byte> ^ value); };
public override byte[] Key { get; set; }
member this.Key : byte[] with get, set
Public Overrides Property Key As Byte()

Hodnota vlastnosti

Byte[]

Tajný klíč pro DES algoritmus.The secret key for the DES algorithm.

Výjimky

Byl proveden pokus o nastavení klíče na null.An attempt was made to set the key to null.

Byl proveden pokus o nastavení klíče, jehož délka není rovna BlockSizeValue.An attempt was made to set a key whose length is not equal to BlockSizeValue.

Došlo k pokusu o nastavení slabého klíče (viz IsWeakKey(Byte[])) nebo částečně slabého klíče (viz IsSemiWeakKey(Byte[])).An attempt was made to set a weak key (see IsWeakKey(Byte[])) or a semi-weak key (see IsSemiWeakKey(Byte[])).

Poznámky

Pokud je null Tato vlastnost použita při použití, GenerateKey je volána k vytvoření nové náhodné hodnoty.If this property is null when it is used, GenerateKey is called to create a new random value.

Délka klíče musí být rovna BlockSizeValue.The length of the key must be equal to BlockSizeValue.

Tento algoritmus podporuje délku klíče 64 bitů.This algorithm supports a key length of 64 bits.

Platí pro

Viz také