DSASignatureFormatter DSASignatureFormatter DSASignatureFormatter DSASignatureFormatter Class

Definice

Vytvoří algoritmu Digital Signature Algorithm (DSA) podpis.Creates a Digital Signature Algorithm (DSA) signature.

public ref class DSASignatureFormatter : System::Security::Cryptography::AsymmetricSignatureFormatter
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class DSASignatureFormatter : System.Security.Cryptography.AsymmetricSignatureFormatter
type DSASignatureFormatter = class
  inherit AsymmetricSignatureFormatter
Public Class DSASignatureFormatter
Inherits AsymmetricSignatureFormatter
Dědičnost
Atributy

Příklady

#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Security::Cryptography;
int main()
{
  try
  {
   
   //Create a new instance of DSACryptoServiceProvider.
   DSACryptoServiceProvider^ DSA = gcnew DSACryptoServiceProvider;
   
   //The hash to sign.
   array<Byte>^Hash = {59,4,248,102,77,97,142,201,210,12,224,93,25,41,100,197,213,134,130,135};
   
   //Create an DSASignatureFormatter Object* and pass it the 
   //DSACryptoServiceProvider to transfer the key information.
   DSASignatureFormatter^ DSAFormatter = gcnew DSASignatureFormatter( DSA );
   
   //Set the hash algorithm to SHA1.
   DSAFormatter->SetHashAlgorithm( "SHA1" );
   
   //Create a signature for HashValue and return it.
   array<Byte>^SignedHash = DSAFormatter->CreateSignature( Hash );
  }
  catch ( CryptographicException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
  }

}

using System;
using System.Security.Cryptography;

class DSASample
{
		
	static void Main()
	{
		try
		{
			//Create a new instance of DSACryptoServiceProvider.
			DSACryptoServiceProvider DSA = new DSACryptoServiceProvider();

			//The hash to sign.
			byte[] Hash = {59,4,248,102,77,97,142,201,210,12,224,93,25,41,100,197,213,134,130,135};

			//Create an DSASignatureFormatter object and pass it the 
			//DSACryptoServiceProvider to transfer the key information.
			DSASignatureFormatter DSAFormatter = new DSASignatureFormatter(DSA);

			//Set the hash algorithm to SHA1.
			DSAFormatter.SetHashAlgorithm("SHA1");

			//Create a signature for HashValue and return it.
			byte[] SignedHash = DSAFormatter.CreateSignature(Hash);

		}
		catch(CryptographicException e)
		{
			Console.WriteLine(e.Message);
		}
	}

}
Imports System
Imports System.Security.Cryptography

 _

Class DSASample


  Shared Sub Main()
    Try
      'Create a new instance of DSACryptoServiceProvider.
      Dim DSA As New DSACryptoServiceProvider()

      'The hash to sign.
      Dim Hash As Byte() = {59, 4, 248, 102, 77, 97, 142, 201, 210, 12, 224, 93, 25, 41, 100, 197, 213, 134, 130, 135}

      'Create an DSASignatureFormatter object and pass it the 
      'DSACryptoServiceProvider to transfer the key information.
      Dim DSAFormatter As New DSASignatureFormatter(DSA)

      'Set the hash algorithm to SHA1.
      DSAFormatter.SetHashAlgorithm("SHA1")

      'Create a signature for HashValue and return it.
      Dim SignedHash As Byte() = DSAFormatter.CreateSignature(Hash)

    Catch e As CryptographicException
      Console.WriteLine(e.Message)
    End Try
  End Sub
End Class

Konstruktory

DSASignatureFormatter() DSASignatureFormatter() DSASignatureFormatter() DSASignatureFormatter()

Inicializuje novou instanci třídy DSASignatureFormatter třídy.Initializes a new instance of the DSASignatureFormatter class.

DSASignatureFormatter(AsymmetricAlgorithm) DSASignatureFormatter(AsymmetricAlgorithm) DSASignatureFormatter(AsymmetricAlgorithm) DSASignatureFormatter(AsymmetricAlgorithm)

Inicializuje novou instanci třídy DSASignatureFormatter třídy se zadaným klíčem.Initializes a new instance of the DSASignatureFormatter class with the specified key.

Metody

CreateSignature(Byte[]) CreateSignature(Byte[]) CreateSignature(Byte[]) CreateSignature(Byte[])

Vytvoří algoritmu Digital Signature Algorithm (DSA) podpisu PKCS č. 1 pro zadaná data.Creates the Digital Signature Algorithm (DSA) PKCS #1 signature for the specified data.

CreateSignature(HashAlgorithm) CreateSignature(HashAlgorithm) CreateSignature(HashAlgorithm) CreateSignature(HashAlgorithm)

Vytvoří podpisu z hodnoty zadanou hodnotu hash.Creates the signature from the specified hash value.

(Inherited from AsymmetricSignatureFormatter)
Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
SetHashAlgorithm(String) SetHashAlgorithm(String) SetHashAlgorithm(String) SetHashAlgorithm(String)

Určuje algoritmus hash pro algoritmu Digital Signature Algorithm (DSA) podpis formátovacího modulu.Specifies the hash algorithm for the Digital Signature Algorithm (DSA) signature formatter.

SetKey(AsymmetricAlgorithm) SetKey(AsymmetricAlgorithm) SetKey(AsymmetricAlgorithm) SetKey(AsymmetricAlgorithm)

Určuje klíč, který má být použit pro algoritmu Digital Signature Algorithm (DSA) podpis formátovacího modulu.Specifies the key to be used for the Digital Signature Algorithm (DSA) signature formatter.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Platí pro

Viz také