ECCurve.IsCharacteristic2 ECCurve.IsCharacteristic2 ECCurve.IsCharacteristic2 ECCurve.IsCharacteristic2 Property

Definice

Získá hodnotu, která označuje, jestli typ křivky označuje explicitní vlastnost 2 křivky.Gets a value that indicates whether the curve type indicates an explicit characteristic 2 curve.

public:
 property bool IsCharacteristic2 { bool get(); };
public bool IsCharacteristic2 { get; }
member this.IsCharacteristic2 : bool
Public ReadOnly Property IsCharacteristic2 As Boolean

Hodnota vlastnosti

true Pokud je křivku křivku explicitní vlastnost 2; false pokud křivka je vlastnost s názvem 2, prime nebo implicitní křivky.true if the curve is an explicit characteristic 2 curve; false if the curve is a named characteristic 2, prime, or implicit curve.

Platí pro