ECCurve.IsExplicit ECCurve.IsExplicit ECCurve.IsExplicit ECCurve.IsExplicit Property

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda typ křivky označuje explicitní křivku (buď na sebe, nebo na vlastnost 2).Gets a value that indicates whether the curve type indicates an explicit curve (either prime or characteristic 2).

public:
 property bool IsExplicit { bool get(); };
public bool IsExplicit { get; }
member this.IsExplicit : bool
Public ReadOnly Property IsExplicit As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud je křivka explicitní křivkou (buď z základny, nebo z vlastnosti 2); false , pokud je křivka pojmenovaný nebo implicitní křivka.true if the curve is an explicit curve (either prime or characteristic 2); false if the curve is a named or implicit curve.

Platí pro