ECCurve.IsExplicit ECCurve.IsExplicit ECCurve.IsExplicit ECCurve.IsExplicit Property

Definice

Získá hodnotu, která označuje, jestli typ křivky označuje explicitní křivky (primární nebo charakteristiku 2).Gets a value that indicates whether the curve type indicates an explicit curve (either prime or characteristic 2).

public:
 property bool IsExplicit { bool get(); };
public bool IsExplicit { get; }
member this.IsExplicit : bool
Public ReadOnly Property IsExplicit As Boolean

Hodnota vlastnosti

true Pokud křivka je explicitní křivky (primární nebo charakteristické 2); false pokud křivka je implicitní nebo pojmenované křivky.true if the curve is an explicit curve (either prime or characteristic 2); false if the curve is a named or implicit curve.

Platí pro