ECCurve.IsPrime ECCurve.IsPrime ECCurve.IsPrime ECCurve.IsPrime Property

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda typ křivky označuje explicitní primární křivky.Gets a value that indicates whether the curve type indicates an explicit prime curve.

public:
 property bool IsPrime { bool get(); };
public bool IsPrime { get; }
member this.IsPrime : bool
Public ReadOnly Property IsPrime As Boolean

Hodnota vlastnosti

true Pokud křivka je explicitní primární křivky; false pokud křivka je pojmenovaný prime, charakteristiku 2 nebo implicitní křivky.true if the curve is an explicit prime curve; false if the curve is a named prime, characteristic 2 or implicit curves.

Platí pro