ECCurve.Seed ECCurve.Seed ECCurve.Seed ECCurve.Seed Field

Definice

Hodnota počáteční hodnoty pro generování součinitele pod algoritmem generace ANSI X 9.62The seed value for coefficient generation under the ANSI X9.62 generation algorithm. Platí pouze pro explicitní křivky.Applies only to explicit curves.

public: cli::array <System::Byte> ^ Seed;
public byte[] Seed;
val mutable Seed : byte[]
Public Seed As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Platí pro