ECCurve.Validate ECCurve.Validate ECCurve.Validate ECCurve.Validate Method

Definice

Ověří integritu aktuální křivky.Validates the integrity of the current curve. CryptographicException Vyvolá výjimku, pokud struktura není platná.Throws a CryptographicException exception if the structure is not valid.

public:
 void Validate();
public void Validate ();
member this.Validate : unit -> unit
Public Sub Validate ()

Výjimky

Parametry křivky nejsou platné pro aktuální typ křivky.The curve parameters are not valid for the current curve type.

Platí pro