ECDsa.KeyExchangeAlgorithm ECDsa.KeyExchangeAlgorithm ECDsa.KeyExchangeAlgorithm ECDsa.KeyExchangeAlgorithm Property

Definice

Získá název chcete algoritmus výměny klíčů.Gets the name of the key exchange algorithm.

public:
 virtual property System::String ^ KeyExchangeAlgorithm { System::String ^ get(); };
public override string KeyExchangeAlgorithm { get; }
member this.KeyExchangeAlgorithm : string
Public Overrides ReadOnly Property KeyExchangeAlgorithm As String

Hodnota vlastnosti

Vždy null.Always null.

Poznámky

Tato vlastnost se dědí z AsymmetricAlgorithm základní třídy.This property is inherited from the AsymmetricAlgorithm base class.

Křivku digitální podpis algoritmů ECDSA (Elliptic) se používá pro generování digitálního podpisu; pro odvození klíče z toho důvodu se nepoužívá, vrátí tato vlastnost null.The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) is used for digital signature generation; it is not used for key derivation Therefore, this property returns null.

Platí pro