HashAlgorithm.CanReuseTransform Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda lze aktuální transformaci znovu použít.Gets a value indicating whether the current transform can be reused.

public:
 virtual property bool CanReuseTransform { bool get(); };
public virtual bool CanReuseTransform { get; }
member this.CanReuseTransform : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanReuseTransform As Boolean

Hodnota vlastnosti

Vždy hodnota true.Always true.

Implementuje

Platí pro