HashAlgorithm.CanTransformMultipleBlocks HashAlgorithm.CanTransformMultipleBlocks HashAlgorithm.CanTransformMultipleBlocks HashAlgorithm.CanTransformMultipleBlocks Property

Definice

Při přepisu v odvozené třídě získá hodnotu, která udává, zda je možné transformovat více bloků.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether multiple blocks can be transformed.

public:
 virtual property bool CanTransformMultipleBlocks { bool get(); };
public virtual bool CanTransformMultipleBlocks { get; }
member this.CanTransformMultipleBlocks : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanTransformMultipleBlocks As Boolean

Hodnota vlastnosti

true Pokud je možné transformovat více bloků; v opačném případě false.true if multiple blocks can be transformed; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro