HashAlgorithm.ComputeHash Metoda

Definice

Vypočítá hodnotu hash pro vstupní data.Computes the hash value for the input data.

Přetížení

ComputeHash(Byte[])

Vypočítá hodnotu hash zadaného bajtového pole.Computes the hash value for the specified byte array.

ComputeHash(Stream)

Vypočítá hodnotu hash pro zadaný Stream objekt.Computes the hash value for the specified Stream object.

ComputeHash(Byte[], Int32, Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro určenou oblast zadaného bajtového pole.Computes the hash value for the specified region of the specified byte array.

ComputeHash(Byte[])

Vypočítá hodnotu hash zadaného bajtového pole.Computes the hash value for the specified byte array.

public:
 cli::array <System::Byte> ^ ComputeHash(cli::array <System::Byte> ^ buffer);
public byte[] ComputeHash (byte[] buffer);
member this.ComputeHash : byte[] -> byte[]
Public Function ComputeHash (buffer As Byte()) As Byte()

Parametry

buffer
Byte[]

Vstup pro výpočet hash kódu pro.The input to compute the hash code for.

Návraty

Byte[]

Vypočtený kód hash.The computed hash code.

Výjimky

bufferje null.buffer is null.

Objekt již byl uvolněn.The object has already been disposed.

Příklady

V následujícím příkladu je vypočítána SHA256 hodnota hash řetězce a vrátí hodnotu hash jako šestnáctkový řetězec ve formátu 64 znaků.The following example computes the SHA256 hash value of a string and returns the hash as a 64-character, hexadecimal-formatted string. Řetězec hash vytvořený v tomto příkladu kódu je kompatibilní s libovolnou funkcí SHA256 hash (na libovolné platformě), která vytvoří řetězec hash s šestnáctkovým formátem 64 znaků.The hash string created by this code example is compatible with any SHA256 hash function (on any platform) that creates a 64-character, hexadecimal-formatted hash string.

using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

public class Program
{
  public static void Main()
  {
    string source = "Hello World!";
    using (SHA256 sha256Hash = SHA256.Create())
    {
      string hash = GetHash(sha256Hash, source);

      Console.WriteLine($"The SHA256 hash of {source} is: {hash}.");

      Console.WriteLine("Verifying the hash...");

      if (VerifyHash(sha256Hash, source, hash))
      {
        Console.WriteLine("The hashes are the same.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("The hashes are not same.");
      }
    }
  }

  private static string GetHash(HashAlgorithm hashAlgorithm, string input)
  {

    // Convert the input string to a byte array and compute the hash.
    byte[] data = hashAlgorithm.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(input));

    // Create a new Stringbuilder to collect the bytes
    // and create a string.
    var sBuilder = new StringBuilder();

    // Loop through each byte of the hashed data 
    // and format each one as a hexadecimal string.
    for (int i = 0; i < data.Length; i++)
    {
      sBuilder.Append(data[i].ToString("x2"));
    }

    // Return the hexadecimal string.
    return sBuilder.ToString();
  }

  // Verify a hash against a string.
  private static bool VerifyHash(HashAlgorithm hashAlgorithm, string input, string hash)
  {
    // Hash the input.
    var hashOfInput = GetHash(hashAlgorithm, input);

    // Create a StringComparer an compare the hashes.
    StringComparer comparer = StringComparer.OrdinalIgnoreCase;

    return comparer.Compare(hashOfInput, hash) == 0;
  }

}
// The example displays the following output:
//  The SHA256 hash of Hello World! is: 7f83b1657ff1fc53b92dc18148a1d65dfc2d4b1fa3d677284addd200126d9069.
//  Verifying the hash...
//  The hashes are the same.
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Text

Public Module Program
  Public Sub Main()
    Dim source As String = "Hello World!"
    Using sha256Hash As SHA256 = SHA256.Create()

      Dim hash As String = GetHash(sha256Hash, source)

      Console.WriteLine($"The SHA256 hash of {source} is: {hash}.")

      Console.WriteLine("Verifying the hash...")

      If VerifyHash(sha256Hash, source, hash) Then
        Console.WriteLine("The hashes are the same.")
      Else
        Console.WriteLine("The hashes are not same.")
      End If
    End Using
  End Sub 

  Private Function GetHash(ByVal hashAlgorithm As HashAlgorithm, ByVal input As String) As String

    ' Convert the input string to a byte array and compute the hash.
    Dim data As Byte() = hashAlgorithm.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(input))

    ' Create a new Stringbuilder to collect the bytes
    ' and create a string.
    Dim sBuilder As New StringBuilder()

    ' Loop through each byte of the hashed data 
    ' and format each one as a hexadecimal string.
    For i As Integer = 0 To data.Length - 1
      sBuilder.Append(data(i).ToString("x2"))
    Next

    ' Return the hexadecimal string.
    Return sBuilder.ToString()
  End Function

  ' Verify a hash against a string.
  Private Function VerifyHash(hashAlgorithm As HashAlgorithm, input As String, hash As String) As Boolean
    ' Hash the input.
    Dim hashOfInput As String = GetHash(hashAlgorithm, input)

    ' Create a StringComparer an compare the hashes.
    Dim comparer As StringComparer = StringComparer.OrdinalIgnoreCase

    Return comparer.Compare(hashOfInput, hash) = 0
  End Function
End Module
' The example displays the following output:
'  The SHA256 hash of Hello World! is: 7f83b1657ff1fc53b92dc18148a1d65dfc2d4b1fa3d677284addd200126d9069.
'  Verifying the hash...
'  The hashes are the same.

ComputeHash(Stream)

Vypočítá hodnotu hash pro zadaný Stream objekt.Computes the hash value for the specified Stream object.

public:
 cli::array <System::Byte> ^ ComputeHash(System::IO::Stream ^ inputStream);
public byte[] ComputeHash (System.IO.Stream inputStream);
member this.ComputeHash : System.IO.Stream -> byte[]
Public Function ComputeHash (inputStream As Stream) As Byte()

Parametry

inputStream
Stream

Vstup pro výpočet hash kódu pro.The input to compute the hash code for.

Návraty

Byte[]

Vypočtený kód hash.The computed hash code.

Výjimky

Objekt již byl uvolněn.The object has already been disposed.

Příklady

Následující příklad vypočítá SHA256 hodnotu hash pro všechny soubory v adresáři.The following example calculates the SHA256 hash for all files in a directory.

using System;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;

public class HashDirectory
{
  public static void Main(String[] args)
  {
    if (args.Length < 1)
    {
      Console.WriteLine("No directory selected.");
      return;
    }

    string directory = args[0];
    if (Directory.Exists(directory))
    {
      // Create a DirectoryInfo object representing the specified directory.
      var dir = new DirectoryInfo(directory);
      // Get the FileInfo objects for every file in the directory.
      FileInfo[] files = dir.GetFiles();
      // Initialize a SHA256 hash object.
      using (SHA256 mySHA256 = SHA256.Create())
      {
        // Compute and print the hash values for each file in directory.
        foreach (FileInfo fInfo in files)
        {
          try { 
            // Create a fileStream for the file.
            FileStream fileStream = fInfo.Open(FileMode.Open);
            // Be sure it's positioned to the beginning of the stream.
            fileStream.Position = 0;
            // Compute the hash of the fileStream.
            byte[] hashValue = mySHA256.ComputeHash(fileStream);
            // Write the name and hash value of the file to the console.
            Console.Write($"{fInfo.Name}: ");
            PrintByteArray(hashValue);
            // Close the file.
            fileStream.Close();
          }
          catch (IOException e) {
            Console.WriteLine($"I/O Exception: {e.Message}");
          }
          catch (UnauthorizedAccessException e) {
            Console.WriteLine($"Access Exception: {e.Message}");
          }
        }
      }
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("The directory specified could not be found.");
    }
  }

  // Display the byte array in a readable format.
  public static void PrintByteArray(byte[] array)
  {
    for (int i = 0; i < array.Length; i++)
    {
      Console.Write($"{array[i]:X2}");
      if ((i % 4) == 3) Console.Write(" ");
    }
    Console.WriteLine();
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Security.Cryptography

Public Module HashDirectory

  Public Sub Main(ByVal args() As String)
    If args.Length < 1 Then
      Console.WriteLine("No directory selected")
      Return
    End If

    Dim targetDirectory As String = args(0)
    If Directory.Exists(targetDirectory) Then
      ' Create a DirectoryInfo object representing the specified directory.
      Dim dir As New DirectoryInfo(targetDirectory)
      ' Get the FileInfo objects for every file in the directory.
      Dim files As FileInfo() = dir.GetFiles()
      ' Initialize a SHA256 hash object.
      Using mySHA256 As SHA256 = SHA256.Create()
        ' Compute and print the hash values for each file in directory.
        For Each fInfo As FileInfo In files
          Try
            ' Create a fileStream for the file.
            Dim fileStream = fInfo.Open(FileMode.Open)
            ' Be sure it's positioned to the beginning of the stream.
            fileStream.Position = 0
            ' Compute the hash of the fileStream.
            Dim hashValue() As Byte = mySHA256.ComputeHash(fileStream)
            ' Write the name of the file to the Console.
            Console.Write(fInfo.Name + ": ")
            ' Write the hash value to the Console.
            PrintByteArray(hashValue)
            ' Close the file.
            fileStream.Close()
          Catch e As IOException
            Console.WriteLine($"I/O Exception: {e.Message}")
          Catch e As UnauthorizedAccessException 
            Console.WriteLine($"Access Exception: {e.Message}")
          End Try  
        Next 
      End Using
    Else
      Console.WriteLine("The directory specified could not be found.")
    End If
  End Sub

  ' Print the byte array in a readable format.
  Public Sub PrintByteArray(array() As Byte)
    For i As Integer = 0 To array.Length - 1
      Console.Write($"{array(i):X2}")
      If i Mod 4 = 3 Then
        Console.Write(" ")
      End If
    Next 
    Console.WriteLine()

  End Sub 
End Module

ComputeHash(Byte[], Int32, Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro určenou oblast zadaného bajtového pole.Computes the hash value for the specified region of the specified byte array.

public:
 cli::array <System::Byte> ^ ComputeHash(cli::array <System::Byte> ^ buffer, int offset, int count);
public byte[] ComputeHash (byte[] buffer, int offset, int count);
member this.ComputeHash : byte[] * int * int -> byte[]
Public Function ComputeHash (buffer As Byte(), offset As Integer, count As Integer) As Byte()

Parametry

buffer
Byte[]

Vstup pro výpočet hash kódu pro.The input to compute the hash code for.

offset
Int32

Posun do pole bajtů, ze kterého se mají začít používat dataThe offset into the byte array from which to begin using data.

count
Int32

Počet bajtů v poli, které se mají použít jako dataThe number of bytes in the array to use as data.

Návraty

Byte[]

Vypočtený kód hash.The computed hash code.

Výjimky

countje neplatná hodnota.count is an invalid value.

-nebo--or- bufferDélka je neplatná.buffer length is invalid.

bufferje null.buffer is null.

offsetje mimo rozsah.offset is out of range. Tento parametr vyžaduje jiné než záporné číslo.This parameter requires a non-negative number.

Objekt již byl uvolněn.The object has already been disposed.

Platí pro