HashAlgorithm.Dispose Metoda

Definice

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí HashAlgorithm třídy.Releases all resources used by the current instance of the HashAlgorithm class.

Přetížení

Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí HashAlgorithm třídy.Releases all resources used by the current instance of the HashAlgorithm class.

Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané HashAlgorithm a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the HashAlgorithm and optionally releases the managed resources.

Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí HashAlgorithm třídy.Releases all resources used by the current instance of the HashAlgorithm class.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Poznámky

Zavolejte Dispose po dokončení HashAlgorithmpoužívání.Call Dispose when you are finished using the HashAlgorithm. Dispose MetodaHashAlgorithm opouští v nepoužitelném stavu.The Dispose method leaves the HashAlgorithm in an unusable state. Po volání Disposemusíte uvolnit všechny odkazy HashAlgorithm na, aby systém uvolňování paměti mohl znovu HashAlgorithm získat paměť, kterou zabírala.After calling Dispose, you must release all references to the HashAlgorithm so the garbage collector can reclaim the memory that the HashAlgorithm was occupying.

Další informace najdete v tématu Vymazání nespravovaných prostředků a implementace metody Dispose.For more information, see Cleaning Up Unmanaged Resources and Implementing a Dispose Method.

Poznámka

Vždy volejte Dispose před vydáním poslední odkaz HashAlgorithmna.Always call Dispose before you release your last reference to the HashAlgorithm. V opačném případě nebudou prostředky, které používá, uvolněny, dokud systém uvolňování paměti HashAlgorithm nevolá Finalize metodu objektu.Otherwise, the resources it is using will not be freed until the garbage collector calls the HashAlgorithm object's Finalize method.

Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané HashAlgorithm a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the HashAlgorithm and optionally releases the managed resources.

protected:
 virtual void Dispose(bool disposing);
protected virtual void Dispose (bool disposing);
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean

truepro vydání spravovaných i nespravovaných prostředků; false pro vydání pouze nespravovaných prostředků.true to release both managed and unmanaged resources; false to release only unmanaged resources.

Poznámky

Tato metoda je volána veřejnou Dispose() metodou Finalize a metodou.This method is called by the public Dispose() method and the Finalize method. Dispose()Vyvolá chráněnou Dispose(Boolean) metodu disposing s parametrem nastaveným na true.Dispose() invokes the protected Dispose(Boolean) method with the disposing parameter set to true. Finalizevyvolá metodu disposing falsesnastavenímna. DisposeFinalize invokes Dispose with disposing set to false.

Pokud je disposing trueparametr, tato metoda uvolní všechny prostředky držené HashAlgorithm libovolnými spravovanými objekty, na které odkazuje.When the disposing parameter is true, this method releases all resources held by any managed objects that this HashAlgorithm references. Tato metoda vyvolá Dispose() metodu každého odkazovaného objektu.This method invokes the Dispose() method of each referenced object.

Poznámky pro dědice

Disposedá se volat víckrát jinými objekty. Dispose can be called multiple times by other objects. Při přepisování Dispose(Boolean)buďte opatrní, abyste neodkazovali na objekty, které byly dříve zlikvidovány v dřívějším Disposevolání.When overriding Dispose(Boolean), be careful not to reference objects that have been previously disposed in an earlier call to Dispose. Další informace o implementaci Dispose(Boolean)najdete v tématu [implementace metody Dispose](~/docs/standard/garbage-collection/implementing-dispose.md).For more information about how to implement Dispose(Boolean), see [Implementing a Dispose Method](~/docs/standard/garbage-collection/implementing-dispose.md). Další informace o Dispose a Finalizenajdete v tématu [Vymazání nespravovaných prostředků](~/docs/standard/garbage-collection/unmanaged.md).For more information about Dispose and Finalize, see [Cleaning Up Unmanaged Resources](~/docs/standard/garbage-collection/unmanaged.md).

Platí pro