HashAlgorithm.Hash Vlastnost

Definice

Získá hodnotu vypočítaného kódu hash.Gets the value of the computed hash code.

public:
 virtual property cli::array <System::Byte> ^ Hash { cli::array <System::Byte> ^ get(); };
public virtual byte[] Hash { get; }
member this.Hash : byte[]
Public Overridable ReadOnly Property Hash As Byte()

Hodnota vlastnosti

Byte[]

Aktuální hodnota vypočítaného kódu hash.The current value of the computed hash code.

Výjimky

Objekt již byl uvolněn.The object has already been disposed.

Poznámky

Vlastnost je pole bajtů HashSize ; vlastnost je hodnota, která představuje bity. HashThe Hash property is a byte array; the HashSize property is a value that represent bits. Proto počet prvků v Hash je o jednu osmina HashSizevelikosti.Therefore, the number of elements in Hash is one-eighth the size of HashSize.

Platí pro