HashAlgorithm.HashFinal Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě dokončí výpočet hodnoty hash po zpracování posledních dat pomocí kryptografického algoritmu hash.When overridden in a derived class, finalizes the hash computation after the last data is processed by the cryptographic hash algorithm.

protected:
 abstract cli::array <System::Byte> ^ HashFinal();
protected abstract byte[] HashFinal ();
abstract member HashFinal : unit -> byte[]
Protected MustOverride Function HashFinal () As Byte()

Návraty

Byte[]

Vypočtený kód hash.The computed hash code.

Poznámky

Tato metoda dokončí jakýkoliv částečný výpočet a vrátí správnou hodnotu hash dat.This method finalizes any partial computation and returns the correct hash value for the data.

Platí pro