HashAlgorithm.InputBlockSize Vlastnost

Definice

Při přepsání v odvozené třídě získá velikost vstupního bloku.When overridden in a derived class, gets the input block size.

public:
 virtual property int InputBlockSize { int get(); };
public virtual int InputBlockSize { get; }
member this.InputBlockSize : int
Public Overridable ReadOnly Property InputBlockSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Velikost vstupního blokuThe input block size.

Implementuje

Poznámky

Pokud tato vlastnost není přepsána, vrátí tato vlastnost hodnotu 1.Unless overridden, this property returns the value 1.

Platí pro