HashAlgorithm.InputBlockSize HashAlgorithm.InputBlockSize HashAlgorithm.InputBlockSize HashAlgorithm.InputBlockSize Property

Definice

Při přepisu v odvozené třídě, získá velikost vstupní blok.When overridden in a derived class, gets the input block size.

public:
 virtual property int InputBlockSize { int get(); };
public virtual int InputBlockSize { get; }
member this.InputBlockSize : int
Public Overridable ReadOnly Property InputBlockSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Velikost vstupní blok.The input block size.

Implementuje

Poznámky

Pokud nejsou přepsány, tato vlastnost vrátí hodnotu 1.Unless overridden, this property returns the value 1.

Platí pro