HashAlgorithm.TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32) HashAlgorithm.TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32) HashAlgorithm.TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32) HashAlgorithm.TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32) Method

Definice

Vypočítá hodnotu hash pro zadané oblasti zadané bajtové pole.Computes the hash value for the specified region of the specified byte array.

public:
 virtual cli::array <System::Byte> ^ TransformFinalBlock(cli::array <System::Byte> ^ inputBuffer, int inputOffset, int inputCount);
public byte[] TransformFinalBlock (byte[] inputBuffer, int inputOffset, int inputCount);
abstract member TransformFinalBlock : byte[] * int * int -> byte[]
override this.TransformFinalBlock : byte[] * int * int -> byte[]
Public Function TransformFinalBlock (inputBuffer As Byte(), inputOffset As Integer, inputCount As Integer) As Byte()

Parametry

inputBuffer
Byte[]

Vypočítat hodnotu hash pro vstup.The input to compute the hash code for.

inputOffset
Int32 Int32 Int32 Int32

Posun do bajtového pole, ze kterého chcete začít používat data.The offset into the byte array from which to begin using data.

inputCount
Int32 Int32 Int32 Int32

Počet bajtů v bajtové pole, který se použije jako data.The number of bytes in the byte array to use as data.

Návraty

Byte[]

Pole, který je kopií součástí vstup, který se po zahašování použije.An array that is a copy of the part of the input that is hashed.

Implementuje

Výjimky

inputCount používá neplatnou hodnotu.inputCount uses an invalid value.

-nebo--or- inputBuffer má neplatnou délku posunu.inputBuffer has an invalid offset length.

inputOffset je mimo rozsah.inputOffset is out of range. Tento parametr vyžaduje nezáporné číslo.This parameter requires a non-negative number.

Objekt již byl uvolněn.The object has already been disposed.

Příklady

Následující příklady kódu používají TransformFinalBlock metodou TransformBlock metody k vytvoření hodnoty hash řetězce.The following code examples use the TransformFinalBlock method with the TransformBlock method to hash a string.

using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

class MainClass
{
	public static void Main()
	{
		RandomNumberGenerator rnd = RandomNumberGenerator.Create();

		byte[] input = new byte[20];
		rnd.GetBytes(input);

		Console.WriteLine("Input    : {0}\n", BytesToStr(input));
		PrintHash(input);
		PrintHashOneBlock(input);
		PrintHashMultiBlock(input, 1);
		PrintHashMultiBlock(input, 2);
		PrintHashMultiBlock(input, 3);
		PrintHashMultiBlock(input, 5);
		PrintHashMultiBlock(input, 10);
		PrintHashMultiBlock(input, 11);
		PrintHashMultiBlock(input, 19);
		PrintHashMultiBlock(input, 20);
		PrintHashMultiBlock(input, 21);
	}

	public static string BytesToStr(byte[] bytes)
	{
		StringBuilder str = new StringBuilder();

		for (int i = 0; i < bytes.Length; i++)
			str.AppendFormat("{0:X2}", bytes[i]);

		return str.ToString();
	}

	public static void PrintHash(byte[] input)
	{
		SHA256Managed sha = new SHA256Managed();
		Console.WriteLine("ComputeHash : {0}", BytesToStr(sha.ComputeHash(input)));
	}

	public static void PrintHashOneBlock(byte[] input)
	{
		SHA256Managed sha = new SHA256Managed();
		sha.TransformFinalBlock(input, 0, input.Length);
		Console.WriteLine("FinalBlock  : {0}", BytesToStr(sha.Hash));
	}

	public static void PrintHashMultiBlock(byte[] input, int size)
	{
		SHA256Managed sha = new SHA256Managed();
		int offset = 0;

		while (input.Length - offset >= size)
			offset += sha.TransformBlock(input, offset, size, input, offset);

		sha.TransformFinalBlock(input, offset, input.Length - offset);
		Console.WriteLine("MultiBlock {0:00}: {1}", size, BytesToStr(sha.Hash));
	}

}

Imports System
Imports System.Text
Imports System.Security.Cryptography

Class Program

	Public Shared Sub Main()
		Dim rnd As RandomNumberGenerator = RandomNumberGenerator.Create
		Dim input() As Byte = New Byte((20) - 1) {}
		rnd.GetBytes(input)
		Console.WriteLine("Input    : {0}"& vbLf, BytesToStr(input))
		PrintHash(input)
		PrintHashOneBlock(input)
		PrintHashMultiBlock(input, 1)
		PrintHashMultiBlock(input, 2)
		PrintHashMultiBlock(input, 3)
		PrintHashMultiBlock(input, 5)
		PrintHashMultiBlock(input, 10)
		PrintHashMultiBlock(input, 11)
		PrintHashMultiBlock(input, 19)
		PrintHashMultiBlock(input, 20)
		PrintHashMultiBlock(input, 21)
	End Sub

	Public Shared Function BytesToStr(ByVal bytes() As Byte) As String
		Dim str As StringBuilder = New StringBuilder
		Dim i As Integer = 0
		Do While (i < bytes.Length)
		str.AppendFormat("{0:X2}", bytes(i))
		i = (i + 1)
		Loop
		Return str.ToString
	End Function

	Public Shared Sub PrintHash(ByVal input() As Byte)
		Dim sha As SHA256Managed = New SHA256Managed
		Console.WriteLine("ComputeHash : {0}", BytesToStr(sha.ComputeHash(input)))
	End Sub

	Public Shared Sub PrintHashOneBlock(ByVal input() As Byte)
		Dim sha As SHA256Managed = New SHA256Managed
		sha.TransformFinalBlock(input, 0, input.Length)
		Console.WriteLine("FinalBlock  : {0}", BytesToStr(sha.Hash))
	End Sub

	Public Shared Sub PrintHashMultiBlock(ByVal input() As Byte, ByVal size As Integer)
		Dim sha As SHA256Managed = New SHA256Managed
		Dim offset As Integer = 0

		While ((input.Length - offset) _
			>= size)
		offset = (offset + sha.TransformBlock(input, offset, size, input, offset))

		End While
		sha.TransformFinalBlock(input, offset, (input.Length - offset))
		Console.WriteLine("MultiBlock {0:00}: {1}", size, BytesToStr(sha.Hash))
	End Sub
End Class

Poznámky

Je třeba zavolat TransformFinalBlock po volání metody TransformBlock metoda, ale před načtení poslední hodnoty hash hodnoty.You must call the TransformFinalBlock method after calling the TransformBlock method but before you retrieve the final hash value.

Všimněte si, že na návratový typ této metody není hodnota hash, ale pouze kopie hashované součástí vstupní data.Note that the return value of this method is not the hash value, but only a copy of the hashed part of the input data. K načtení poslední hodnoty hash hodnoty po volání TransformFinalBlock metody, get, které jsou součástí pole bajtů Hash vlastnost.To retrieve the final hashed value after calling the TransformFinalBlock method, get the byte array contained in the Hash property.

Platí pro