HMAC.BlockSizeValue HMAC.BlockSizeValue HMAC.BlockSizeValue HMAC.BlockSizeValue Property

Definice

Získá nebo nastaví velikost bloku pro použití v hodnotě hash.Gets or sets the block size to use in the hash value.

protected:
 property int BlockSizeValue { int get(); void set(int value); };
protected int BlockSizeValue { get; set; }
member this.BlockSizeValue : int with get, set
Protected Property BlockSizeValue As Integer

Hodnota vlastnosti

Velikost bloku pro použití v hodnotě hash.The block size to use in the hash value.

Poznámky

Hash-based Message ověřování kódu metoda HMAC () používá funkce hash, kde se data mají hodnotu hash iterací funkce základní komprese na bloky dat.A Hash-based Message Authentication Code (HMAC) uses a hash function where data is hashed by iterating a basic compression function on blocks of data. BlockSizeValue je velikost v bajtech takové bloku.BlockSizeValue is the byte size of such a block. Jeho hodnota je 64 bajtů.Its value is 64 bytes.

Platí pro