HMAC.HashName HMAC.HashName HMAC.HashName HMAC.HashName Property

Definice

Získá nebo nastaví název hashovacího algoritmu pro algoritmus hash.Gets or sets the name of the hash algorithm to use for hashing.

public:
 property System::String ^ HashName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string HashName { get; set; }
member this.HashName : string with get, set
Public Property HashName As String

Hodnota vlastnosti

Název algoritmu hash.The name of the hash algorithm.

Výjimky

Nelze změnit aktuální hashovací algoritmus.The current hash algorithm cannot be changed.

Platí pro