HMAC.Initialize HMAC.Initialize HMAC.Initialize HMAC.Initialize Method

Definice

Inicializuje novou instanci výchozí implementace HMAC.Initializes an instance of the default implementation of HMAC.

public:
 override void Initialize();
public override void Initialize ();
override this.Initialize : unit -> unit
Public Overrides Sub Initialize ()

Poznámky

Hash-based Message ověřování kódu metoda HMAC () slouží k určení, zda zpráva odeslaná přes nezabezpečený kanál bylo manipulováno, za předpokladu, že odesílatel a příjemce sdílet tajný klíč.A Hash-based Message Authentication Code (HMAC) can be used to determine whether a message sent over an insecure channel has been tampered with, provided that the sender and receiver share a secret key. Odesílatel vypočítá hodnotu hash pro původní data a odešle na původní data a HMAC jako jedna zpráva.The sender computes the hash value for the original data and sends both the original data and the HMAC as a single message. Příjemce přepočítá hodnoty hash na přijatou zprávu a zkontroluje, jestli vypočítaná hodnota hash odpovídá hodnotě přenášená hash.The receiver recomputes the hash value on the received message and checks that the computed hash value matches the transmitted hash value.

Algoritmus HMAC můžete použít s libovolnou iterativní kryptografická hodnota hash funkcí, jako je například MD5 nebo SHA-1, v kombinaci s sdílený tajný klíč.HMAC can be used with any iterative cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, in combination with a secret shared key. Kryptografická HMAC závisí na vlastnostech základní funkce hash.The cryptographic strength of HMAC depends on the properties of the underlying hash function.

Všechny změny dat nebo hodnoty hash způsobí neshodu, protože znalost tajného klíče je potřeba změnit zprávu a reprodukovat správným hashovacím hodnotu.Any change to the data or the hash value will result in a mismatch, because knowledge of the secret key is required to change the message and reproduce the correct hash value. Proto pokud se hodnoty hash původního a vypočítané shodují, zpráva ověřena.Therefore, if the original and computed hash values match, the message is authenticated.

Platí pro