HMACMD5 HMACMD5 HMACMD5 HMACMD5 Constructors

Definice

Přetížení

HMACMD5() HMACMD5() HMACMD5()

Inicializuje novou instanci HMACMD5 třídy pomocí náhodně generovaného klíče.Initializes a new instance of the HMACMD5 class by using a randomly generated key.

HMACMD5(Byte[]) HMACMD5(Byte[]) HMACMD5(Byte[]) HMACMD5(Byte[])

Inicializuje novou instanci HMACMD5 třídy pomocí zadaného klíče.Initializes a new instance of the HMACMD5 class by using the specified key.

HMACMD5() HMACMD5() HMACMD5()

Inicializuje novou instanci HMACMD5 třídy pomocí náhodně generovaného klíče.Initializes a new instance of the HMACMD5 class by using a randomly generated key.

public:
 HMACMD5();
public HMACMD5 ();
Public Sub New ()

Poznámky

HMACMD5je typ algoritmu hash s klíčem, který je vytvořený z funkce MD5 hash MD5 a používá se jako ověřovací kód zprávy založený na hodnotě hash (HMAC).HMACMD5 is a type of keyed hash algorithm that is constructed from the MD5 hash function and used as a Hash-based Message Authentication Code (HMAC). Proces HMAC zkombinuje tajný klíč s daty zprávy, vyhodnotí výsledek pomocí funkce hash, kombinuje tuto hodnotu s tajným klíčem znovu a pak použije funkci hash podruhé.The HMAC process mixes a secret key with the message data, hashes the result with the hash function, mixes that hash value with the secret key again, and then applies the hash function a second time. Výstupní hodnota hash má délku 128 bitů.The output hash is 128 bits in length.

Tento konstruktor používá náhodně generovaný klíč 64-byte.This constructor uses a 64-byte, randomly generated key.

Microsoft doporučuje SHA256 z důvodu kolizí problémů s MD5.Due to collision problems with MD5, Microsoft recommends SHA256.

Viz také

HMACMD5(Byte[]) HMACMD5(Byte[]) HMACMD5(Byte[]) HMACMD5(Byte[])

Inicializuje novou instanci HMACMD5 třídy pomocí zadaného klíče.Initializes a new instance of the HMACMD5 class by using the specified key.

public:
 HMACMD5(cli::array <System::Byte> ^ key);
public HMACMD5 (byte[] key);
new System.Security.Cryptography.HMACMD5 : byte[] -> System.Security.Cryptography.HMACMD5
Public Sub New (key As Byte())

Parametry

key
Byte[]

Tajný klíč pro HMACMD5 šifrování.The secret key for HMACMD5 encryption. Klíč může být libovolná délka, ale pokud je delší než 64 bajtů, bude hash (pomocí SHA-1) odvozený od 64 klíče.The key can be any length, but if it is more than 64 bytes long it will be hashed (using SHA-1) to derive a 64-byte key. Doporučená velikost tajného klíče proto je 64 bajtů.Therefore, the recommended size of the secret key is 64 bytes.

Výjimky

Příklady

Příklad použití tohoto konstruktoru naleznete v tématu HMACMD5 třída.For an example of how to use this constructor, see the HMACMD5 class.

Poznámky

HMACMD5je typ algoritmu hash s klíčem, který je vytvořený z funkce MD5 hash MD5 a používá se jako ověřovací kód zprávy založený na hodnotě hash (HMAC).HMACMD5 is a type of keyed hash algorithm that is constructed from the MD5 hash function and used as a Hash-based Message Authentication Code (HMAC). Proces HMAC zkombinuje tajný klíč s daty zprávy, vyhodnotí výsledek pomocí funkce hash, kombinuje tuto hodnotu s tajným klíčem znovu a pak použije funkci hash podruhé.The HMAC process mixes a secret key with the message data, hashes the result with the hash function, mixes that hash value with the secret key again, and then applies the hash function a second time. Výstupní hodnota hash má délku 128 bitů.The output hash is 128 bits in length.

Tento konstruktor používá klíč, který zadáte k vytvoření HMACMD5 objektu.This constructor uses a key you provide to create the HMACMD5 object.

Microsoft doporučuje SHA256 z důvodu kolizí problémů s MD5.Due to collision problems with MD5, Microsoft recommends SHA256.

Viz také

Platí pro