HMACMD5.Key Vlastnost

Definice

public:
 virtual property cli::array <System::Byte> ^ Key { cli::array <System::Byte> ^ get(); void set(cli::array <System::Byte> ^ value); };
public override byte[] Key { get; set; }
member this.Key : byte[] with get, set
Public Overrides Property Key As Byte()

Hodnota vlastnosti

Byte[]

Platí pro