KeyedHashAlgorithm.Create Metoda

Definice

Vytvoří instanci implementace algoritmu hash s klíčem.Creates an instance of an implementation of a keyed hash algorithm.

Přetížení

Create()

Vytvoří instanci výchozí implementace algoritmu hash s klíčem.Creates an instance of the default implementation of a keyed hash algorithm.

Create(String)

Vytvoří instanci zadané implementace algoritmu hash s klíčem.Creates an instance of the specified implementation of a keyed hash algorithm.

Create()

Vytvoří instanci výchozí implementace algoritmu hash s klíčem.Creates an instance of the default implementation of a keyed hash algorithm.

public:
 static System::Security::Cryptography::KeyedHashAlgorithm ^ Create();
public static System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithm Create ();
static member Create : unit -> System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithm
Public Shared Function Create () As KeyedHashAlgorithm

Návraty

Nová HMACSHA1 instance, pokud se nezmění výchozí nastavení.A new HMACSHA1 instance, unless the default settings have been changed.

Poznámky

Ve výchozím nastavení toto přetížení používá HMACSHA1 implementaci algoritmu hash s klíčem.By default, this overload uses the HMACSHA1 implementation of a keyed hash algorithm. Pokud chcete zadat jinou implementaci, použijte Create(String) přetížení, které umožňuje zadat název algoritmu namísto.If you want to specify a different implementation, use the Create(String) overload, which lets you specify an algorithm name, instead. Konfigurační systém kryptografie definuje výchozí implementaci KeyedHashAlgorithm třídy.The cryptography configuration system defines the default implementation of the KeyedHashAlgorithm class.

Z důvodu kolizí problémů se SHA1 společnost Microsoft doporučuje model zabezpečení založený na SHA256 nebo lépe.Due to collision problems with SHA1, Microsoft recommends a security model based on SHA256 or better.

Viz také

Create(String)

Vytvoří instanci zadané implementace algoritmu hash s klíčem.Creates an instance of the specified implementation of a keyed hash algorithm.

public:
 static System::Security::Cryptography::KeyedHashAlgorithm ^ Create(System::String ^ algName);
public static System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithm Create (string algName);
static member Create : string -> System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithm
Public Shared Function Create (algName As String) As KeyedHashAlgorithm

Parametry

algName
String

Implementace algoritmu hash s klíčem, která se má použít.The keyed hash algorithm implementation to use. V následující tabulce jsou uvedeny platné hodnoty pro algName parametr a algoritmy, na které jsou mapovány.The following table shows the valid values for the algName parameter and the algorithms they map to.

Hodnota parametruParameter value ImplementsImplements
System.Security.Cryptography.HMACSystem.Security.Cryptography.HMAC HMACSHA1
System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithmSystem.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithm HMACSHA1
HMACMD5HMACMD5 HMACMD5
System.Security.Cryptography.HMACMD5System.Security.Cryptography.HMACMD5 HMACMD5
HMACRIPEMD160HMACRIPEMD160 HMACRIPEMD160
System.Security.Cryptography.HMACRIPEMD160System.Security.Cryptography.HMACRIPEMD160 HMACRIPEMD160
HMACSHA1HMACSHA1 HMACSHA1
System.Security.Cryptography.HMACSHA1System.Security.Cryptography.HMACSHA1 HMACSHA1
HMACSHA256HMACSHA256 HMACSHA256
System.Security.Cryptography.HMACSHA256System.Security.Cryptography.HMACSHA256 HMACSHA256
HMACSHA384HMACSHA384 HMACSHA384
System.Security.Cryptography.HMACSHA384System.Security.Cryptography.HMACSHA384 HMACSHA384
HMACSHA512HMACSHA512 HMACSHA512
System.Security.Cryptography.HMACSHA512System.Security.Cryptography.HMACSHA512 HMACSHA512
MACTripleDESMACTripleDES MACTripleDES
System.Security.Cryptography.MACTripleDESSystem.Security.Cryptography.MACTripleDES MACTripleDES

Návraty

Nová instance zadaného algoritmu hash s klíčem.A new instance of the specified keyed hash algorithm.

Poznámky

Tato metoda podporuje několik algoritmů, včetně MD5, SHA-1, SHA-256 a RIPEMD160.This method supports a number of algorithms, including MD5, SHA-1, SHA-256, and RIPEMD160. Úplný seznam naleznete v tématu Podporované hodnoty pro algName parametr.For a full list, see the supported values for the algName parameter.

Viz také

Platí pro