MD5CryptoServiceProvider MD5CryptoServiceProvider MD5CryptoServiceProvider MD5CryptoServiceProvider Class

Definice

Vypočítá hodnotu hash pro vstupní data pomocí implementace poskytnuté zprostředkovatelem kryptografických služeb (CSP). MD5Computes the MD5 hash value for the input data using the implementation provided by the cryptographic service provider (CSP). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class MD5CryptoServiceProvider sealed : System::Security::Cryptography::MD5
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class MD5CryptoServiceProvider : System.Security.Cryptography.MD5
type MD5CryptoServiceProvider = class
  inherit MD5
Public NotInheritable Class MD5CryptoServiceProvider
Inherits MD5
Dědičnost
MD5CryptoServiceProviderMD5CryptoServiceProviderMD5CryptoServiceProviderMD5CryptoServiceProvider
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu vypočítá MD5 hodnotu hash pro data a vrátí ji.The following code example computes the MD5 hash value for data and returns it.

private:
  array<Byte>^ MD5hash( array<Byte>^data )
  {
   // This is one implementation of the abstract class MD5.
   MD5^ md5 = gcnew MD5CryptoServiceProvider;

   array<Byte>^ result = md5->ComputeHash( data );

   return result;
  }
byte[] MD5hash (byte[] data)
 {
  // This is one implementation of the abstract class MD5.
  MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider();

  byte[] result = md5.ComputeHash(data);

  return result;
 }
Function MD5hash(data() As Byte) As Byte()
  ' This is one implementation of the abstract class MD5.
  Dim md5 As New MD5CryptoServiceProvider()
    
  Dim result As Byte() = md5.ComputeHash(data)
    
  Return result
End Function

Následující příklad kódu vypočítá MD5 hodnotu hash řetězce a vrátí hodnotu hash jako šestnáctkový řetězec ve formátu 32 znaků.The following code example computes the MD5 hash value of a string and returns the hash as a 32-character, hexadecimal-formatted string. Řetězec hash vytvořený v tomto příkladu kódu je kompatibilní s libovolnou funkcí hash MD5 (na libovolné platformě), která vytvoří řetězec hash s šestnáctkovým formátem 32.The hash string created by this code example is compatible with any MD5 hash function (on any platform) that creates a 32-character, hexadecimal-formatted hash string.

using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

class Example
{
  // Hash an input string and return the hash as
  // a 32 character hexadecimal string.
  static string getMd5Hash(string input)
  {
    // Create a new instance of the MD5CryptoServiceProvider object.
    MD5CryptoServiceProvider md5Hasher = new MD5CryptoServiceProvider();

    // Convert the input string to a byte array and compute the hash.
    byte[] data = md5Hasher.ComputeHash(Encoding.Default.GetBytes(input));

    // Create a new Stringbuilder to collect the bytes
    // and create a string.
    StringBuilder sBuilder = new StringBuilder();

    // Loop through each byte of the hashed data 
    // and format each one as a hexadecimal string.
    for (int i = 0; i < data.Length; i++)
    {
      sBuilder.Append(data[i].ToString("x2"));
    }

    // Return the hexadecimal string.
    return sBuilder.ToString();
  }

  // Verify a hash against a string.
  static bool verifyMd5Hash(string input, string hash)
  {
    // Hash the input.
    string hashOfInput = getMd5Hash(input);

    // Create a StringComparer an compare the hashes.
    StringComparer comparer = StringComparer.OrdinalIgnoreCase;

    if (0 == comparer.Compare(hashOfInput, hash))
    {
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }


  static void Main()
  {
    string source = "Hello World!";
    
    string hash = getMd5Hash(source);

    Console.WriteLine("The MD5 hash of " + source + " is: " + hash + ".");

    Console.WriteLine("Verifying the hash...");

    if (verifyMd5Hash(source, hash))
    {
      Console.WriteLine("The hashes are the same.");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("The hashes are not same.");
    }
    
  }
}
// This code example produces the following output:
//
// The MD5 hash of Hello World! is: ed076287532e86365e841e92bfc50d8c.
// Verifying the hash...
// The hashes are the same.
Imports System
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Text

Module Example

  ' Hash an input string and return the hash as
  ' a 32 character hexadecimal string.
  Function getMd5Hash(ByVal input As String) As String
    ' Create a new instance of the MD5CryptoServiceProvider object.
    Dim md5Hasher As New MD5CryptoServiceProvider()

    ' Convert the input string to a byte array and compute the hash.
    Dim data As Byte() = md5Hasher.ComputeHash(Encoding.Default.GetBytes(input))

    ' Create a new Stringbuilder to collect the bytes
    ' and create a string.
    Dim sBuilder As New StringBuilder()

    ' Loop through each byte of the hashed data 
    ' and format each one as a hexadecimal string.
    Dim i As Integer
    For i = 0 To data.Length - 1
      sBuilder.Append(data(i).ToString("x2"))
    Next i

    ' Return the hexadecimal string.
    Return sBuilder.ToString()

  End Function


  ' Verify a hash against a string.
  Function verifyMd5Hash(ByVal input As String, ByVal hash As String) As Boolean
    ' Hash the input.
    Dim hashOfInput As String = getMd5Hash(input)

    ' Create a StringComparer an compare the hashes.
    Dim comparer As StringComparer = StringComparer.OrdinalIgnoreCase

    If 0 = comparer.Compare(hashOfInput, hash) Then
      Return True
    Else
      Return False
    End If

  End Function  Sub Main()
    Dim source As String = "Hello World!"

    Dim hash As String = getMd5Hash(source)

    Console.WriteLine("The MD5 hash of " + source + " is: " + hash + ".")

    Console.WriteLine("Verifying the hash...")

    If verifyMd5Hash(source, hash) Then
      Console.WriteLine("The hashes are the same.")
    Else
      Console.WriteLine("The hashes are not same.")
    End If

  End Sub
End Module
' This code example produces the following output:
'
' The MD5 hash of Hello World! is: ed076287532e86365e841e92bfc50d8c.
' Verifying the hash...
' The hashes are the same.

Poznámky

Funkce hash mapují binární řetězce libovolné délky na malé binární řetězce s pevnou délkou.Hash functions map binary strings of an arbitrary length to small binary strings of a fixed length. Kryptografická funkce hash má vlastnost, kterou je výpočetně neproveditelná, aby nalezla dvě odlišné vstupy, které mají stejnou hodnotu hash. To znamená, že hodnoty hash dvou sad dat by se měly shodovat, pokud odpovídající data jsou také shodná.A cryptographic hash function has the property that it is computationally infeasible to find two distinct inputs that hash to the same value; that is, hashes of two sets of data should match if the corresponding data also matches. Malé změny v datech mají za následek velké a nepředvídatelné změny v hodnotě hash.Small changes to the data result in large, unpredictable changes in the hash.

Poznámka

K dispozici jsou novější funkce hash, například algoritmy SHA-256 a SHA-512.Newer hash functions such as the Secure Hash Algorithms SHA-256 and SHA-512 are available. Zvažte použití SHA256 třídy SHA512 nebo třídy namísto MD5CryptoServiceProvider třídy.Consider using the SHA256 class or the SHA512 class instead of the MD5CryptoServiceProvider class. Používejte MD5CryptoServiceProvider jenom pro kompatibilitu se staršími aplikacemi a daty.Use MD5CryptoServiceProvider only for compatibility with legacy applications and data.

Velikost algoritmu hash pro MD5CryptoServiceProvider třídu je 128 bitů.The hash size for the MD5CryptoServiceProvider class is 128 bits.

ComputeHash MetodyMD5CryptoServiceProvider třídy vrátí hodnotu hash jako pole o 16 bajtech.The ComputeHash methods of the MD5CryptoServiceProvider class return the hash as an array of 16 bytes. Všimněte si, že některé implementace MD5 vytvoří hodnotu hash s šestnáctkovým formátem 32 znaků.Note that some MD5 implementations produce a 32-character, hexadecimal-formatted hash. Pro vzájemnou spolupráci s těmito implementacemi naformátujte návratovou ComputeHash hodnotu metod jako šestnáctkovou hodnotu.To interoperate with such implementations, format the return value of the ComputeHash methods as a hexadecimal value.

Konstruktory

MD5CryptoServiceProvider() MD5CryptoServiceProvider() MD5CryptoServiceProvider() MD5CryptoServiceProvider()

Inicializuje novou instanci třídy MD5CryptoServiceProvider třídy.Initializes a new instance of the MD5CryptoServiceProvider class.

Metody

Clear() Clear() Clear() Clear()

Uvolní všechny prostředky používané HashAlgorithm třídou.Releases all resources used by the HashAlgorithm class.

(Inherited from HashAlgorithm)
ComputeHash(Byte[]) ComputeHash(Byte[]) ComputeHash(Byte[]) ComputeHash(Byte[])

Vypočítá hodnotu hash zadaného bajtového pole.Computes the hash value for the specified byte array.

(Inherited from HashAlgorithm)
ComputeHash(Byte[], Int32, Int32) ComputeHash(Byte[], Int32, Int32) ComputeHash(Byte[], Int32, Int32) ComputeHash(Byte[], Int32, Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro určenou oblast zadaného bajtového pole.Computes the hash value for the specified region of the specified byte array.

(Inherited from HashAlgorithm)
ComputeHash(Stream) ComputeHash(Stream) ComputeHash(Stream) ComputeHash(Stream)

Vypočítá hodnotu hash pro zadaný Stream objekt.Computes the hash value for the specified Stream object.

(Inherited from HashAlgorithm)
Dispose() Dispose() Dispose() Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí HashAlgorithm třídy.Releases all resources used by the current instance of the HashAlgorithm class.

(Inherited from HashAlgorithm)
Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané HashAlgorithm a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the HashAlgorithm and optionally releases the managed resources.

(Inherited from HashAlgorithm)
Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
Finalize() Finalize() Finalize() Finalize()
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32)

Při přepsání v odvozené třídě směruje Data zapsaná do objektu do algoritmu hash pro výpočet hodnoty hash.When overridden in a derived class, routes data written to the object into the hash algorithm for computing the hash.

(Inherited from HashAlgorithm)
HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) Inherited from HashAlgorithm
HashFinal() HashFinal() HashFinal() HashFinal()

Při přepsání v odvozené třídě dokončí výpočet hodnoty hash po zpracování posledních dat objektem kryptografického streamu.When overridden in a derived class, finalizes the hash computation after the last data is processed by the cryptographic stream object.

(Inherited from HashAlgorithm)
Initialize() Initialize() Initialize() Initialize()

Inicializuje instanci MD5CryptoServiceProvider.Initializes an instance of MD5CryptoServiceProvider.

MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)
TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32) TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32) TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32) TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro určenou oblast vstupního bajtového pole a zkopíruje určenou oblast vstupního bajtového pole do zadané oblasti výstupního bajtového pole.Computes the hash value for the specified region of the input byte array and copies the specified region of the input byte array to the specified region of the output byte array.

(Inherited from HashAlgorithm)
TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32) TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32) TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32) TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro určenou oblast zadaného bajtového pole.Computes the hash value for the specified region of the specified byte array.

(Inherited from HashAlgorithm)
TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32) TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32) TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32) TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32) Inherited from HashAlgorithm
TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) Inherited from HashAlgorithm

Vlastnosti

CanReuseTransform CanReuseTransform CanReuseTransform CanReuseTransform

Načte hodnotu, která označuje, zda lze aktuální transformaci znovu použít.Gets a value indicating whether the current transform can be reused.

(Inherited from HashAlgorithm)
CanTransformMultipleBlocks CanTransformMultipleBlocks CanTransformMultipleBlocks CanTransformMultipleBlocks

Při přepsání v odvozené třídě získá hodnotu, která označuje, zda lze transformovat více bloků.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether multiple blocks can be transformed.

(Inherited from HashAlgorithm)
Hash Hash Hash Hash

Získá hodnotu vypočítaného kódu hash.Gets the value of the computed hash code.

(Inherited from HashAlgorithm)
HashSize HashSize HashSize HashSize

Získá velikost vypočítaného kódu hash v bitech.Gets the size, in bits, of the computed hash code.

(Inherited from HashAlgorithm)
InputBlockSize InputBlockSize InputBlockSize InputBlockSize

Při přepsání v odvozené třídě získá velikost vstupního bloku.When overridden in a derived class, gets the input block size.

(Inherited from HashAlgorithm)
OutputBlockSize OutputBlockSize OutputBlockSize OutputBlockSize

Při přepsání v odvozené třídě získá velikost výstupního bloku.When overridden in a derived class, gets the output block size.

(Inherited from HashAlgorithm)

Pole

HashSizeValue HashSizeValue HashSizeValue HashSizeValue

Představuje velikost vypočítaného kódu hash v bitech.Represents the size, in bits, of the computed hash code.

(Inherited from HashAlgorithm)
HashValue HashValue HashValue HashValue

Představuje hodnotu vypočítaného kódu hash.Represents the value of the computed hash code.

(Inherited from HashAlgorithm)
State State State State

Představuje stav výpočtu hodnoty hash.Represents the state of the hash computation.

(Inherited from HashAlgorithm)

Explicitní implementace rozhraní

IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose()

Uvolní nespravované prostředky používané HashAlgorithm a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the HashAlgorithm and optionally releases the managed resources.

(Inherited from HashAlgorithm)

Platí pro

Viz také