Rijndael.Create Rijndael.Create Rijndael.Create Rijndael.Create Method

Definice

Vytvoří objekt kryptografické provádět Rijndael algoritmus.Creates a cryptographic object to perform the Rijndael algorithm.

Přetížení

Create() Create() Create() Create()

Vytvoří objekt kryptografické provádět Rijndael algoritmus.Creates a cryptographic object to perform the Rijndael algorithm.

Create(String) Create(String) Create(String) Create(String)

Vytvoří objekt kryptografické k provedení zadané provádění Rijndael algoritmus.Creates a cryptographic object to perform the specified implementation of the Rijndael algorithm.

Create() Create() Create() Create()

Vytvoří objekt kryptografické provádět Rijndael algoritmus.Creates a cryptographic object to perform the Rijndael algorithm.

public:
 static System::Security::Cryptography::Rijndael ^ Create();
public static System.Security.Cryptography.Rijndael Create ();
static member Create : unit -> System.Security.Cryptography.Rijndael
Public Shared Function Create () As Rijndael

Návraty

Objekt kryptografické.A cryptographic object.

Výjimky

Algoritmus se používá s povoleným režimem informace o zpracování normy FIPS (Federal), ale není kompatibilní se standardem FIPS.The algorithm was used with Federal Information Processing Standards (FIPS) mode enabled, but is not FIPS compatible.

Příklady

Následující příklad kódu používá Rijndael třídy šifrovat a dešifrovat data.The following code example uses the Rijndael class to encrypt and then decrypt data.

using System;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;

namespace RijndaelManaged_Example
{
  class RijndaelExample
  {
    public static void Main()
    {
      try
      {

        string original = "Here is some data to encrypt!";

        // Create a new instance of the Rijndael
        // class. This generates a new key and initialization 
        // vector (IV).
        using (Rijndael myRijndael = Rijndael.Create())
        {
          // Encrypt the string to an array of bytes.
          byte[] encrypted = EncryptStringToBytes(original, myRijndael.Key, myRijndael.IV);

          // Decrypt the bytes to a string.
          string roundtrip = DecryptStringFromBytes(encrypted, myRijndael.Key, myRijndael.IV);

          //Display the original data and the decrypted data.
          Console.WriteLine("Original:  {0}", original);
          Console.WriteLine("Round Trip: {0}", roundtrip);
        }

      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Error: {0}", e.Message);
      }
    }
    static byte[] EncryptStringToBytes(string plainText, byte[] Key, byte[] IV)
    {
      // Check arguments.
      if (plainText == null || plainText.Length <= 0)
        throw new ArgumentNullException("plainText");
      if (Key == null || Key.Length <= 0)
        throw new ArgumentNullException("Key");
      if (IV == null || IV.Length <= 0)
        throw new ArgumentNullException("IV");
      byte[] encrypted;
      // Create an Rijndael object
      // with the specified key and IV.
      using (Rijndael rijAlg = Rijndael.Create())
      {
        rijAlg.Key = Key;
        rijAlg.IV = IV;

        // Create an encryptor to perform the stream transform.
        ICryptoTransform encryptor = rijAlg.CreateEncryptor(rijAlg.Key, rijAlg.IV);

        // Create the streams used for encryption.
        using (MemoryStream msEncrypt = new MemoryStream())
        {
          using (CryptoStream csEncrypt = new CryptoStream(msEncrypt, encryptor, CryptoStreamMode.Write))
          {
            using (StreamWriter swEncrypt = new StreamWriter(csEncrypt))
            {

              //Write all data to the stream.
              swEncrypt.Write(plainText);
            }
            encrypted = msEncrypt.ToArray();
          }
        }
      }


      // Return the encrypted bytes from the memory stream.
      return encrypted;

    }

    static string DecryptStringFromBytes(byte[] cipherText, byte[] Key, byte[] IV)
    {
      // Check arguments.
      if (cipherText == null || cipherText.Length <= 0)
        throw new ArgumentNullException("cipherText");
      if (Key == null || Key.Length <= 0)
        throw new ArgumentNullException("Key");
      if (IV == null || IV.Length <= 0)
        throw new ArgumentNullException("IV");

      // Declare the string used to hold
      // the decrypted text.
      string plaintext = null;

      // Create an Rijndael object
      // with the specified key and IV.
      using (Rijndael rijAlg = Rijndael.Create())
      {
        rijAlg.Key = Key;
        rijAlg.IV = IV;

        // Create a decryptor to perform the stream transform.
        ICryptoTransform decryptor = rijAlg.CreateDecryptor(rijAlg.Key, rijAlg.IV);

        // Create the streams used for decryption.
        using (MemoryStream msDecrypt = new MemoryStream(cipherText))
        {
          using (CryptoStream csDecrypt = new CryptoStream(msDecrypt, decryptor, CryptoStreamMode.Read))
          {
            using (StreamReader srDecrypt = new StreamReader(csDecrypt))
            {

              // Read the decrypted bytes from the decrypting stream
              // and place them in a string.
              plaintext = srDecrypt.ReadToEnd();
            }
          }
        }

      }

      return plaintext;

    }
  }
}
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Security.CryptographyClass RijndaelExample

  Public Shared Sub Main()
    Try

      Dim original As String = "Here is some data to encrypt!"

      ' Create a new instance of the Rijndael
      ' class. This generates a new key and initialization 
      ' vector (IV).
      Using myRijndael = Rijndael.Create()

        ' Encrypt the string to an array of bytes.
        Dim encrypted As Byte() = EncryptStringToBytes(original, myRijndael.Key, myRijndael.IV)

        ' Decrypt the bytes to a string.
        Dim roundtrip As String = DecryptStringFromBytes(encrypted, myRijndael.Key, myRijndael.IV)

        'Display the original data and the decrypted data.
        Console.WriteLine("Original:  {0}", original)
        Console.WriteLine("Round Trip: {0}", roundtrip)
      End Using
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine("Error: {0}", e.Message)
    End Try

  End Sub 'Main

  Shared Function EncryptStringToBytes(ByVal plainText As String, ByVal Key() As Byte, ByVal IV() As Byte) As Byte()
    ' Check arguments.
    If plainText Is Nothing OrElse plainText.Length <= 0 Then
      Throw New ArgumentNullException("plainText")
    End If
    If Key Is Nothing OrElse Key.Length <= 0 Then
      Throw New ArgumentNullException("Key")
    End If
    If IV Is Nothing OrElse IV.Length <= 0 Then
      Throw New ArgumentNullException("IV")
    End If
    Dim encrypted() As Byte
    ' Create an Rijndael object
    ' with the specified key and IV.
    Using rijAlg = Rijndael.Create()

      rijAlg.Key = Key
      rijAlg.IV = IV

      ' Create an encryptor to perform the stream transform.
      Dim encryptor As ICryptoTransform = rijAlg.CreateEncryptor(rijAlg.Key, rijAlg.IV)
      ' Create the streams used for encryption.
      Using msEncrypt As New MemoryStream()
        Using csEncrypt As New CryptoStream(msEncrypt, encryptor, CryptoStreamMode.Write)
          Using swEncrypt As New StreamWriter(csEncrypt)

            'Write all data to the stream.
            swEncrypt.Write(plainText)
          End Using
          encrypted = msEncrypt.ToArray()
        End Using
      End Using
    End Using

    ' Return the encrypted bytes from the memory stream.
    Return encrypted

  End Function 'EncryptStringToBytes

  Shared Function DecryptStringFromBytes(ByVal cipherText() As Byte, ByVal Key() As Byte, ByVal IV() As Byte) As String
    ' Check arguments.
    If cipherText Is Nothing OrElse cipherText.Length <= 0 Then
      Throw New ArgumentNullException("cipherText")
    End If
    If Key Is Nothing OrElse Key.Length <= 0 Then
      Throw New ArgumentNullException("Key")
    End If
    If IV Is Nothing OrElse IV.Length <= 0 Then
      Throw New ArgumentNullException("IV")
    End If
    ' Declare the string used to hold
    ' the decrypted text.
    Dim plaintext As String = Nothing

    ' Create an Rijndael object
    ' with the specified key and IV.
    Using rijAlg = Rijndael.Create()
      rijAlg.Key = Key
      rijAlg.IV = IV

      ' Create a decryptor to perform the stream transform.
      Dim decryptor As ICryptoTransform = rijAlg.CreateDecryptor(rijAlg.Key, rijAlg.IV)

      ' Create the streams used for decryption.
      Using msDecrypt As New MemoryStream(cipherText)

        Using csDecrypt As New CryptoStream(msDecrypt, decryptor, CryptoStreamMode.Read)

          Using srDecrypt As New StreamReader(csDecrypt)


            ' Read the decrypted bytes from the decrypting stream
            ' and place them in a string.
            plaintext = srDecrypt.ReadToEnd()
          End Using
        End Using
      End Using
    End Using

    Return plaintext

  End Function 'DecryptStringFromBytes 
End Class

Poznámky

Výchozí implementace Rijndael je RijndaelManaged.The default implementation of Rijndael is RijndaelManaged.

Viz také

Create(String) Create(String) Create(String) Create(String)

Vytvoří objekt kryptografické k provedení zadané provádění Rijndael algoritmus.Creates a cryptographic object to perform the specified implementation of the Rijndael algorithm.

public:
 static System::Security::Cryptography::Rijndael ^ Create(System::String ^ algName);
public static System.Security.Cryptography.Rijndael Create (string algName);
static member Create : string -> System.Security.Cryptography.Rijndael
Public Shared Function Create (algName As String) As Rijndael

Parametry

algName
String String String String

Název konkrétní implementaci Rijndael vytvořit.The name of the specific implementation of Rijndael to create.

Návraty

Objekt kryptografické.A cryptographic object.

Výjimky

Algoritmus popsaného algName parametr byl použit s povoleným režimem informace o zpracování normy FIPS (Federal), ale není kompatibilní se standardem FIPS.The algorithm described by the algName parameter was used with Federal Information Processing Standards (FIPS) mode enabled, but is not FIPS compatible.

Poznámky

Přijatelné hodnoty pro algName parametru jsou Rijndael a System.Security.Cryptography.RijndaelManaged.Acceptable values for the algName parameter are Rijndael and System.Security.Cryptography.RijndaelManaged.

Viz také

Platí pro