RSAOAEPKeyExchangeFormatter.Parameter RSAOAEPKeyExchangeFormatter.Parameter RSAOAEPKeyExchangeFormatter.Parameter RSAOAEPKeyExchangeFormatter.Parameter Property

Definice

Získá nebo nastaví parametr, který umožňuje vytvořit odsazení v procesu vytváření výměny klíčů.Gets or sets the parameter used to create padding in the key exchange creation process.

public:
 property cli::array <System::Byte> ^ Parameter { cli::array <System::Byte> ^ get(); void set(cli::array <System::Byte> ^ value); };
public byte[] Parameter { get; set; }
member this.Parameter : byte[] with get, set
Public Property Parameter As Byte()

Hodnota vlastnosti

Byte[]

Hodnota parametru.The parameter value.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak nastavit Parameter vlastnost InverseQ pole.The following code example demonstrates how to set the Parameter property to an InverseQ field. Tento příklad kódu je součástí většího příkladu určeného pro RSAOAEPKeyExchangeFormatter třídy.This code example is part of a larger example provided for the RSAOAEPKeyExchangeFormatter class.

rsaFormatter->Parameter = key->ExportParameters( true ).InverseQ;
rsaFormatter.Parameter = key.ExportParameters(true).InverseQ;
rsaFormatter.Parameter = key.ExportParameters(True).InverseQ

Platí pro

Viz také