RSAOAEPKeyExchangeFormatter.Parameters RSAOAEPKeyExchangeFormatter.Parameters RSAOAEPKeyExchangeFormatter.Parameters RSAOAEPKeyExchangeFormatter.Parameters Property

Definice

Získá parametry pro výměnu klíčů optimální asymetrického šifrování odsazení (OAEP).Gets the parameters for the Optimal Asymmetric Encryption Padding (OAEP) key exchange.

public:
 virtual property System::String ^ Parameters { System::String ^ get(); };
public override string Parameters { get; }
member this.Parameters : string
Public Overrides ReadOnly Property Parameters As String

Hodnota vlastnosti

Řetězec XML obsahující parametry operace OAEP výměny klíčů.An XML string containing the parameters of the OAEP key exchange operation.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak volat Parameters vlastnost pro načtení reprezentaci v jazyce XML parametrů.The following code example demonstrates how to call the Parameters property to retrieve an XML representation of the parameters. Tento příklad kódu je součástí většího příkladu určeného pro RSAOAEPKeyExchangeFormatter třídy.This code example is part of a larger example provided for the RSAOAEPKeyExchangeFormatter class.

String^ xmlParameters = rsaFormatter->Parameters;
string xmlParameters = rsaFormatter.Parameters;
Dim xmlParameters as string = rsaFormatter.Parameters

Platí pro

Viz také