RSASignaturePadding RSASignaturePadding RSASignaturePadding RSASignaturePadding Class

Definice

Určuje režim odsazení a parametry, které se mají použít při vytváření nebo ověřování podpisů RSA.Specifies the padding mode and parameters to use with RSA signature creation or verification operations.

public ref class RSASignaturePadding sealed : IEquatable<System::Security::Cryptography::RSASignaturePadding ^>
public sealed class RSASignaturePadding : IEquatable<System.Security.Cryptography.RSASignaturePadding>
type RSASignaturePadding = class
    interface IEquatable<RSASignaturePadding>
Public NotInheritable Class RSASignaturePadding
Implements IEquatable(Of RSASignaturePadding)
Dědičnost
RSASignaturePaddingRSASignaturePaddingRSASignaturePaddingRSASignaturePadding
Implementuje

Vlastnosti

Mode Mode Mode Mode

Načte režim odsazení této RSASignaturePadding instance.Gets the padding mode of this RSASignaturePadding instance.

Pkcs1 Pkcs1 Pkcs1 Pkcs1

Získá objekt, který používá režim odsazení PKCS #1 v 1.5.Gets an object that uses the PKCS #1 v1.5 padding mode.

Pss Pss Pss Pss

Získá objekt, který používá režim odsazení podpory PSS.Gets an object that uses PSS padding mode.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

Equals(RSASignaturePadding) Equals(RSASignaturePadding) Equals(RSASignaturePadding) Equals(RSASignaturePadding)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému RSASignaturePadding objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified RSASignaturePadding object.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Vrátí kód hash této RSASignaturePadding instance.Returns the hash code for this RSASignaturePadding instance.

GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální RSASignaturePadding instance.Returns the string representation of the current RSASignaturePadding instance.

Operátory

Equality(RSASignaturePadding, RSASignaturePadding) Equality(RSASignaturePadding, RSASignaturePadding) Equality(RSASignaturePadding, RSASignaturePadding) Equality(RSASignaturePadding, RSASignaturePadding)

Určuje, zda jsou RSASignaturePadding dva zadané objekty stejné.Indicates whether two specified RSASignaturePadding objects are equal.

Inequality(RSASignaturePadding, RSASignaturePadding) Inequality(RSASignaturePadding, RSASignaturePadding) Inequality(RSASignaturePadding, RSASignaturePadding) Inequality(RSASignaturePadding, RSASignaturePadding)

Určuje, zda jsou RSASignaturePadding dva zadané objekty nestejné.Indicates whether two specified RSASignaturePadding objects are unequal.

Platí pro