RSASignaturePaddingMode RSASignaturePaddingMode RSASignaturePaddingMode RSASignaturePaddingMode Enum

Definice

Určuje režim odsazení pro použití s RSA operace vytvoření nebo ověření podpisu.Specifies the padding mode to use with RSA signature creation or verification operations.

public enum class RSASignaturePaddingMode
public enum RSASignaturePaddingMode
type RSASignaturePaddingMode = 
Public Enum RSASignaturePaddingMode
Dědičnost
RSASignaturePaddingModeRSASignaturePaddingModeRSASignaturePaddingModeRSASignaturePaddingMode

Pole

Pkcs1 Pkcs1 Pkcs1 Pkcs1 0

V1.5 PKCS č. 1PKCS #1 v1.5

Pss Pss Pss Pss 1

Schéma pravděpodobnostní podpisProbabilistic Signature Scheme

Poznámky

Pkcs1 odpovídá schéma RSASSA-PKCS1-v1.5 podpis PKCS č. 1: Standard šifrování RSA.Pkcs1 corresponds to the RSASSA-PKCS1-v1.5 signature scheme of the PKCS #1: RSA Encryption Standard. Je podporován z důvodu kompatibility se stávajícími aplikacemi.It is supported for compatibility with existing applications.

Pss odpovídá na pravděpodobnostní podpis schéma (PSS) z PKCS č. 1: Standard šifrování RSA.Pss corresponds to the Probabilistic Signature Scheme (PSS) of the PKCS #1: RSA Encryption Standard. Doporučuje se pro nové aplikace.It is recommended for new applications.

Platí pro