SHA1CryptoServiceProvider SHA1CryptoServiceProvider SHA1CryptoServiceProvider SHA1CryptoServiceProvider Class

Definice

Vypočítá SHA1 hodnota hash pro vstupní data s využitím implementace poskytované zprostředkovateli kryptografických služeb (CSP).Computes the SHA1 hash value for the input data using the implementation provided by the cryptographic service provider (CSP). Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

public ref class SHA1CryptoServiceProvider sealed : System::Security::Cryptography::SHA1
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class SHA1CryptoServiceProvider : System.Security.Cryptography.SHA1
type SHA1CryptoServiceProvider = class
    inherit SHA1
Public NotInheritable Class SHA1CryptoServiceProvider
Inherits SHA1
Dědičnost
SHA1CryptoServiceProviderSHA1CryptoServiceProviderSHA1CryptoServiceProviderSHA1CryptoServiceProvider
Atributy

Příklady

Následující kód například výpočetní prostředí SHA1 hodnota hash pro data a uloží jej do result.The following code example computes the SHA1 hash value for data and stores it in result. Tento příklad předpokládá, že není předdefinovanou konstantu DATA_SIZE.This example assumes that there is a predefined constant DATA_SIZE.

array<Byte>^ data = gcnew array<Byte>( DATA_SIZE );

array<Byte>^ result;

SHA1^ sha = gcnew SHA1CryptoServiceProvider;

// This is one implementation of the abstract class SHA1.
result = sha->ComputeHash( data );
byte[] data = new byte[DATA_SIZE];

byte[] result; 
 
SHA1 sha = new SHA1CryptoServiceProvider(); 
// This is one implementation of the abstract class SHA1.

result = sha.ComputeHash(data);
Dim data(DATA_SIZE) As Byte
       
Dim result() As Byte
       
Dim sha As New SHA1CryptoServiceProvider()
' This is one implementation of the abstract class SHA1.
result = sha.ComputeHash(data)

Poznámky

Velikost hodnoty hash SHA1CryptoServiceProvider 160 bitů je třída.The hash size for the SHA1CryptoServiceProvider class is 160 bits.

Důležité

Tento typ implementuje IDisposable rozhraní.This type implements the IDisposable interface. Po dokončení pomocí typu by měl vyřazení je přímo nebo nepřímo.When you have finished using the type, you should dispose of it either directly or indirectly. K uvolnění typu volat jeho Dispose metoda try / catch bloku.To dispose of the type directly, call its Dispose method in a try/catch block. Chcete-li vyřadit nepřímo, použijte konstrukce jazyka using (v jazyce C#) nebo Using (v jazyce Visual Basic).To dispose of it indirectly, use a language construct such as using (in C#) or Using (in Visual Basic). Další informace najdete v tématu v části "Použití objektu, který implementuje IDisposable" IDisposable tématu rozhraní.For more information, see the "Using an Object that Implements IDisposable" section in the IDisposable interface topic.

Konstruktory

SHA1CryptoServiceProvider() SHA1CryptoServiceProvider() SHA1CryptoServiceProvider() SHA1CryptoServiceProvider()

Inicializuje novou instanci třídy SHA1CryptoServiceProvider třídy.Initializes a new instance of the SHA1CryptoServiceProvider class.

Metody

Clear() Clear() Clear() Clear()

Uvolní všechny prostředky používané HashAlgorithm třídy.Releases all resources used by the HashAlgorithm class.

(Inherited from HashAlgorithm)
ComputeHash(Byte[]) ComputeHash(Byte[]) ComputeHash(Byte[]) ComputeHash(Byte[])

Vypočítá hodnotu hash pro zadané bajtové pole.Computes the hash value for the specified byte array.

(Inherited from HashAlgorithm)
ComputeHash(Byte[], Int32, Int32) ComputeHash(Byte[], Int32, Int32) ComputeHash(Byte[], Int32, Int32) ComputeHash(Byte[], Int32, Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro zadané oblasti zadané bajtové pole.Computes the hash value for the specified region of the specified byte array.

(Inherited from HashAlgorithm)
ComputeHash(Stream) ComputeHash(Stream) ComputeHash(Stream) ComputeHash(Stream)

Vypočítá hodnotu hash pro zadaná Stream objektu.Computes the hash value for the specified Stream object.

(Inherited from HashAlgorithm)
Dispose() Dispose() Dispose() Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí třídy HashAlgorithm třídy.Releases all resources used by the current instance of the HashAlgorithm class.

(Inherited from HashAlgorithm)
Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky využívané třídou HashAlgorithm a volitelně také spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the HashAlgorithm and optionally releases the managed resources.

(Inherited from HashAlgorithm)
Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
Finalize() Finalize() Finalize() Finalize()

Umožňuje objektu pro pokus o uvolnění prostředků a provádět jiné operace čištění před je uvolněn systémem uvolňování paměti.Allows an object to try to free resources and perform other cleanup operations before it is reclaimed by garbage collection.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32)

Při přepisu v odvozené třídě, směrovat data zapsaná do objektu do hashovací algoritmus pro výpočet hodnoty hash.When overridden in a derived class, routes data written to the object into the hash algorithm for computing the hash.

(Inherited from HashAlgorithm)
HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) Inherited from HashAlgorithm
HashFinal() HashFinal() HashFinal() HashFinal()

Při přepisu v odvozené třídě, dokončí výpočet hodnoty hash po poslední data zpracovává objekt kryptografické datového proudu.When overridden in a derived class, finalizes the hash computation after the last data is processed by the cryptographic stream object.

(Inherited from HashAlgorithm)
Initialize() Initialize() Initialize() Initialize()

Inicializuje novou instanci SHA1CryptoServiceProvider.Initializes an instance of SHA1CryptoServiceProvider.

MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)
TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32) TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32) TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32) TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro zadané oblasti vstupního bajtového pole a zkopíruje do zadané oblasti výstupního bajtového pole zadané oblasti vstupního bajtového pole.Computes the hash value for the specified region of the input byte array and copies the specified region of the input byte array to the specified region of the output byte array.

(Inherited from HashAlgorithm)
TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32) TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32) TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32) TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro zadané oblasti zadané bajtové pole.Computes the hash value for the specified region of the specified byte array.

(Inherited from HashAlgorithm)
TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32) TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32) TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32) TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32) Inherited from HashAlgorithm
TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) Inherited from HashAlgorithm

Vlastnosti

CanReuseTransform CanReuseTransform CanReuseTransform CanReuseTransform

Získá hodnotu označující, zda lze znovu použít aktuální transformace.Gets a value indicating whether the current transform can be reused.

(Inherited from HashAlgorithm)
CanTransformMultipleBlocks CanTransformMultipleBlocks CanTransformMultipleBlocks CanTransformMultipleBlocks

Při přepisu v odvozené třídě získá hodnotu, která udává, zda je možné transformovat více bloků.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether multiple blocks can be transformed.

(Inherited from HashAlgorithm)
Hash Hash Hash Hash

Získá hodnotu kód Vypočítaný algoritmus hash.Gets the value of the computed hash code.

(Inherited from HashAlgorithm)
HashSize HashSize HashSize HashSize

Získá velikost v bitech, vypočtená hodnota hash.Gets the size, in bits, of the computed hash code.

(Inherited from HashAlgorithm)
InputBlockSize InputBlockSize InputBlockSize InputBlockSize

Při přepisu v odvozené třídě, získá velikost vstupní blok.When overridden in a derived class, gets the input block size.

(Inherited from HashAlgorithm)
OutputBlockSize OutputBlockSize OutputBlockSize OutputBlockSize

Při přepisu v odvozené třídě, získá výstupní velikost bloku.When overridden in a derived class, gets the output block size.

(Inherited from HashAlgorithm)

Pole

HashSizeValue HashSizeValue HashSizeValue HashSizeValue

Představuje velikost v bitech, vypočtená hodnota hash.Represents the size, in bits, of the computed hash code.

(Inherited from HashAlgorithm)
HashValue HashValue HashValue HashValue

Představuje hodnotu kód Vypočítaný algoritmus hash.Represents the value of the computed hash code.

(Inherited from HashAlgorithm)
State State State State

Představuje stav výpočet hodnoty hash.Represents the state of the hash computation.

(Inherited from HashAlgorithm)

Explicitní implementace rozhraní

IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose()

Uvolní nespravované prostředky využívané třídou HashAlgorithm a volitelně také spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the HashAlgorithm and optionally releases the managed resources.

(Inherited from HashAlgorithm)

Platí pro

Viz také