SHA1Managed SHA1Managed SHA1Managed Constructor

Definice

Inicializuje novou instanci třídy SHA1Managed třídy.Initializes a new instance of the SHA1Managed class.

public:
 SHA1Managed();
public SHA1Managed ();
Public Sub New ()

Výjimky

Tato třída není kompatibilní s algoritmem FIPS.This class is not compliant with the FIPS algorithm.

Poznámky

Z důvodu kolizí problémů se SHA1 společnost Microsoft doporučuje model zabezpečení založený na SHA256 nebo lépe.Due to collision problems with SHA1, Microsoft recommends a security model based on SHA256 or better.

Platí pro

Viz také